תינרדומה הפוקתה ףס לע

­17,ה האמל דע האופרה עדמ תא םצעב וויה הלא תורות
ותוללכב ינרדומה עדמהו תיללכה הסיפתב יוניש לח זאש
תויטטניס תופורת רחא שופיחל הרבע האופרה .חתפתהל לחה
םיחמצ ראתמה יאמצע עדמל הכפה הקינטובה וליאו ,תוימיכ
האופר תויהל הרזח םיחמצה תאופר .םייח םה דציכ קדובו
םידסוממה םילוחה­יתבב םוקמ הל ןיאש ,תיטסירולקלופ­תיממע
.תילנויצנבנוקה האופרבו
םיחמצבש וליג דואמ רהמו ,חתפתהל הימיכה הלחה ­19ה האמב
םייוצמה םיליעפ םירמוח שי ,תוריפבו תוקריב דוחיב,
ינימ לכ לע הבוטל עיפשהל םילוכיהו תוריעז תויומכב םהב
רציילו וללה םירמוחה תא דדובל ולחה םיאמיכה .םיאולחת
­19.ה האמה לש תימיכוטיפה הכפהמה איה וזו ,תופורת םהמ
,םיחמצהמ םייאופרה םירמוחה לש דודיבהו הקפהה ידכ ךות
היה הז םג.תויפיצפס תופורת וללה םיאפור­םיאמיכה ורצי
­19ה האמה דע ­ תומדוקה האופרה תורות לכב ןכש ,שודיח
חמצ לכש התיה הסיפתה אלא ,תויפיצפס תופורת ויה אל ­
תועודי ויה ,תאזה הכפהמה תורמל .תובר תולחמ אפרל לוכי
:תויפיצפס תויחמצ תופורת 2 קר 1910 דע האופרה עדמל
וקיפה ונממ ,ההונקקפיאה חמצ ןכו ,הירלמ דגנ ןיניכה
הז חמצב יוצמה ןיטמא דיאולקלאה. הירטנזיד דגנ הפורת
הנורחאה הפורתה תא .הירטנזידל תומרוגה תובמאה תא דימשמ
בשחנש 1783­1855, ,ידנ’גמ יתפרצה רקוחה ,קיפהו הליג
תא דדוב אוה ­1809ב רבכ .תייוסינה היגולוקמרפה יבאכ
אצמ 1871 תנשב ןכמ רחאלו ,איקה ץע יערזמ ןינכירטסה
.ליעל הרכזוהש הירטנזיד דגנ הפורתה תא
תופורת רצייל םה םג ולחהש ,םירקוח רפסמ דוע ומק וירחא
םיעיפשמה םיליעפה םירמוחל ימיכ יוקיח ויהש תויטטניס
תופורת רוצייש ,וליג הרהמ דע .םיחמצב םיאצמנהו תיאופר
רחא שופיחל ורבע ןכלו ,רתוי חוטבו רתוי לוז תויטטניס
.יתגרדה ןפואב דריו ךלה םיחמצב שומישהו ,הלאכ תופורת
תופורתה תומישר םינויפורתה לכב ויה רבכ ­20ה האמה תליחתב
רשאמ תויטטניס תופורת רתוי םילוח­תיב לכב תויוצמה
.חמוצב תורישי ןרוקמש תופורת
וזה האמה תישארב לארשי­ץרא ייברעל םגש ,ירמגל רורב
.רב יחמצ תרזעב יופיר לע הססבתהש תיממע האופר התיה
םירפא םירקוחה לש םהירפס םה וז האופר לע ונלש תורוקמה
תנשב ץראל הלע ינבוארה .רגרפסנדלב זיאולו ינבוארה
רושקה יברעה רולקלופה תאו התייחמצ תא רוקחל לחהו 1906
’-תיכ”נת הקינטוב’ ­ שדח יעדמ םוחת רצי ןכ ומכ .הב
חילצה וז תרגסמבו ,דומלתהו הנשמה ,ך”נתה יחמצ יוהיז
.וניתורוקמב םירכזנה םיחמצהמ תואמ תוהזל
לארשי­ץראל העיגהש ,הירצונ תירנויסימ התיה רגרפסדנלב זיאול
,םינרווכ ויה היחא .םחל­תיב דיל סאטרא רפכב היחו ­1848ב
הלחה איה .םיחמצלו םיחרפל החפשמה ינב לש םתביח ןאכמו
תיממעה האופרה רקחו לארשי­ץרא לש חמוצה רקחב קוסעל
תיאנטובה התוא הרקיב 1931 תנשב .ץראב םיברעה לצא הגוהנה
וניינעש רפס דחיב בותכל וטילחה ןהו ,טופורק סיירג
'From רפסה דלונ ךכ .לארשי­ץרא לש יחמצה רולקלופה
בוטה רפסל בשחנש ,בוזיאל דע זראהמ Hyssop' to Cedar
.אשונב רתויב
,םיחאלאפהו םיאודבה ,םיברעה ברקב הנומאה החוור האמה תישארב
האופרה הוולמ ןכל".םיני’ג."םידש ידי­לע תומרגנ תולחמהש
םיתעל :םיפשכ ישעמו תולפט תונומא הברהב םהלש תיממעה
לכה.ןבולמ לזרבב תויווכ וב םישוע וא ,הלוחה תא םיכמ
תא םיעלוב ןיא םיבר םירקמב .ופוגמ דשה תא שרגל ידכ
ראווצ ביבס תרשרשב חמצה תא םילות אלא ,תיחמצה הפורתה
שמשל דעונש ­ םיחמצה הת תא םיריאשמ םימעפל .הלוחה
םיבכוכהש ידכ תאז ,הלילה ךשמב תיבל ץוחמ ­ הפורתכ
.הבוטל וילע ועיפשי
וגהנ,המודקה ןיסבו םייניבה ימי לש הפוריאב ומכ ,םיברעה לצא
םירביאה תא אפרל ידכ םדא ירביאל םימודה םיחמצב שמתשהל
לש תורוצה תרותב ומכ,תאזו.םהל םימודה םימוטפמיסה וא
ידי­לע םדאה ינבל זמר ארובהש הנומא ךותמ ,סוילצרפ
ויה םיברעה םיחלאפה.אפרל םהיתולוגס לע ,םיחמצה תורוצ
אלש הלאכ םג ,חמצ לכ לש תיאופרה ותלוכיב םיענכושמ
םייפיצפס ויה אל האופר יחמצכ םירכומה םיחמצה .ללכ וריכה
ויה .דחא לכ תובר תולחמ יופירל ושמיש אלא ,ללכ ךרדב
,תמייוסמ הלחמ יופירל דחא טבשב שמישש חמצש ,םיבר םירקמ םג
.תורחא תולחמ יופירל רחא טבשב שמיש