:ארקמה םלועב האופר יחמצ

םבור ךא ,האופר יחמצב שומישל םירוכזיא םיעיפומ ארקמב
רבדב הרישי תודע ונידיב ןיא םצעבו ,םיפיקע םירוכזיא םה
.ארקמה תפוקתב וז הרטמל האופר יחמצב שומיש
יופירל ירצב שומישה תא םימעפ 3 ןייצמ ,לשמל ,והימרי
התלע אל עודמ יכ ,םש ןיא אפר םא דעלגב ןיא ירצה” :םיעצפ
8. ,א”נ 11. ,ו”מ 22. ’,ח ,והימרי. ?”ימע תב הכורא
,יאופר הנבלכ הזה חמצה תא סקילפ ’פורפ ההיז ונתפוקתב
,םיבר םיחמצ .תויאופר תורטמל רבעב שמישו דעלגב חמצ ןכאש
ך”נתב םירכזומ ,האופר יחמצכ קיתעה םלועב םירכומ ויהש
יחמצ .דועו הנובל ,רומ ,הנבלח ,תאכנ ,טול:םשוב יחמצכ
,לצב ,םוש :ןילבת יחמצ וא ,העוקפו הנעל ,שאר ,אדוד:לער
.חצקו בוזא ,דג ,ןומכ
יקוליח םימייק ,דבלב םיפיקע םה ך”נתב םירוכזיאה לכו רחאמ
תידוהיה תיחמצה האופרה לש הרוקמ יבגל םירקוחה ןיב תועד
תוברת יפוליח ויהו רחאמש ,בשח 1966 ןוסירה :ארקמה הפוקתב
םיחמצב םישומישהש ירה ,םודקה חרזמב םינושה םימעה ןיב
םילבוקמ ויה ,קיתעה םלועה לכב םילבוקמ ויהש ,האופרל
לארשי םעלש ,םירחא םירקוח ורבס ,תאז תמועל .לארשיב םג
לבקל ותעיתר םושמ ,ולשמ תירוקמ תיחמצ­תיממע האופר התיה
םירוכזיאה םיטעמ ,הלא םירקוח תעדל .תורז תויוברתמ והשמ
קרש ,ך”נתה לש תיאידיאה ותסיפת ללגב האופר יחמצל ך”נתב
ימיב התנתשה וז הסיפת .ויתולחמ לע םדאה רבגתמ לאה ןוצרב
האופר יחמצ רתוי הברה דומלתב םיעיפומ ןכלו ,ינש תיב
וליאו ,ללכב םיחמצ ­120כ םירכזומ ך”נתב. ך”נתב רשאמ
יחמצכ םיעיפומ םיבר םכותמ ,םיחמצ ­400כ םירכזומ דומלתב
םירכזומה האופרה יחמצש ,ןייצל יואר ןכ ומכ .םידחוימ האופר
,ך”נתב םירכזומה םיחמצהמ קר אל ,הבר הדימב םינוש דומלתב
.םיאודבה לצא םויה דע הגוהנה תיממעה האופרהמ םג אלא
תיחמצ האופר ,הארנכ ,התיה ארקמה ימיב ןכאש ,עבונ ןאכמ
תויהל הכפהו התנתשה ינש תיב ימיבש ,לארשי םעל תירוקמ
בורש האופר רפס םייק היה ןכא ,תרוסמה יפל .םימעה לכבכ
אוה ךא ,ךלמה המלש ידי­לע בתכנש ,תויחמצ ויה ויתופורת
’).ב קרפ ףוס ,םיחספ ,אתיירב( ךלמה והיקזח ידי­לע זנגנ
,הפורתה לע וכמסי אל םילוחהש ידכ השענ רבדהש ,ןעט י”שר
והיקזחש ,ןעט ם”במרה .םתקוצמ ןמזב לאה לש וימחרל ונפי אלא
”.ירומאה יכרדמ” לבה ירבד ויה רפסב 1. :םימעט ינשמ תאז השע
".תופורתה" םימסה םתואב םיתיממ ויהו םכרד ותיחשה םדאה ינב 2.
תנכהו םיחמצה ףוסיא -תוחקורהש גוהנ היה ארקמה תפוקתב
’,ח. ’א לאומש רפסב .םישנה ידיב הנותנ -םהמ תופורתה
”.תופואלו תוחבטלו תוחקרל חקי םכיתונב תאו” :רמאנ 31,
יכרוצל םימשב תקפה םשל רקיעבו ,תוחקורב וקסע םינהוכה םג
”םימשבל תחקרמה יחקור םינהוכה ינב ןמו” ­ שדקמה­תיב
30. ’,ט ’,א י”הבד.

ןופצב לבבו רושא ןיב ,לארשי­ץרא לש יפרגואיגה המוקמ
ימס רחסמב תכוותמ תויהל הל רשפיא ,םורדב םירצמ ןיבל
היה םיקורמתבו תופורתב רחסמה .השביהו םיה יכרדב ,אפרמה
וליאו ,השביב םילמג תורייש וריבעהש ,םילאעמשיה ידיב
,וז הדבוע .םינודיצהו לארשי­ינב ידיב היה ימיה רחסה
רבד לש ופוסב האיבה ,תוחקורב םינהוכה לש םקוסיע םע דחי
רפסב רבכו ,תויעוצקמ םיאפורו םיחקור תודוגא לש ןתמקהל
”.םיחקרה ןב היננח” רכזומ הימחנ