םוכיס

,תיממעה האופרל םירושקה עדיבו תורוקמב קדקודמ ןויע
יללכ ןפואב .הלשמ תונורקעו םיקוח וז האופרל שיש הלגמ
תרות’ לש םיירקיע םיפנע ינשב םיריכמ ונאש ,רמול רשפא
םיחמצו ,תולחמ לש יגאמה יופירב םישמשמה םיחמצה ’:םיבשעה
לש רבטצמה םנויסנ יפ­לע ,םתויה ללגב האופרב םישמשמה
.תויתימא תויאופר תולוגס ילעב ,םישמתשמה
הנוכת םוש םהל ןיא ,תיגאמה האופרב םישמשמה םיחמצה
םהל אב םחוכ לכו ,םישמתשמה לש םתעדל אל םג,תיאופר
,םתמועל .םהינימל םיינומד תוחוכמ וא ,םינוילע תומלועמ
םילגמ ,תויאופרה םהיתולוגס ללגב האופרב םישמשמה םיחמצ
םתואיצממ תעבונה ,תיתועמשמ יופיר תלוכי םיבר םירקמב
.םכותב םיליעפ םיימיכ םירמוח לש
םהל שיש םירמוח וללה םיחמצהמ םיברב אצמ ינרדומה עדמה
ינוכמבש ,ךכ ידכ דע ,תונושמו תובר תולחמ לע העפשה
האופרה רקחב תוחמתמה תודחוימ תוקלחמ שי םיבר רקחמ
םילוכיה םיחמצ אוצמל הרטמב ,םייביטימירפ םיטבש לש
.תולחמ אפרל
הז אשונב רשק םייקש ,וארה םינש ךרואל םיבר םירקחמ
ץופנ םימייוסמ םיחמצב שומישהו ,תונוש תויוברת ןיב
ןכ ומכ.םייאופר םיכרצ םתואלו ,םלועב םיבר תומוקמב
שומישה תא םיביתכמה םיקוח רפסמ םימייקש ,חכוויהל רשפא
:הלא םיכרצל םיחמצב

אפרי חמצהש ,עבקנ תויוברת הברהב ­ ’תורוצה תרות' .1
םיבוהצ םיחרפ ןכל .המוד אוה וילאש םדאה ףוגב רביאה תא
םיאפרמ בל ייומד םילע ,םד תולחמ םימודא ,תבהצ םיאפרמ
ןכש ­ תוננטצה ואפרי םימב םידמועה םיחמצ ,בל תולחמ
וז הטישל שי םירקמהמ קלחב .המודכו רוקל םידימע םה
,יופירל םיחמצב שמתשי םדאהש הצר לאה :תיתד הקדצה םג
.םעבצו םתרוצ ידי­לע ךכ­לע ול זומרל הסנמ אוהו
האופרל םדאה תא ושמיש םייטוקרנ םירמוח םהב שיש םיחמצ .2
.םייטונפיה םיבצמל עיגהל ידכ תיגאמה
ןכש ,הלפהל בוט יעצמאכ שמשל םילוכי םיליער םיחמצ .3
דואמ ןכתיש ירה ,ףוגב תוכרעמה לכל קזנ םימרוג םה םא
.םיאודבה לצא רקיעב ץופנ.רבועה תלפהל ומרגי םגש
םיליעי ויהי םיפידנ םיירתא םינמוש םהל שיש םיחמצה לכ .4
.לוכיעהו המישנה יכרד תולחמב רקיעב לופיטב
םירמוחה ללגב תויאופר תונוכת דימת ויהי תועקפלו םילצבל .5
:תיגאמ םג התיה תועמשמהו ןכתי .םהב םייוצמה םיפירחה
האופרל וניתושקב תא ריבעהל הלוכי םיתמל תועקפה לש םתברק
.לוכי­לכה לאל םכרדו ,םיקידצה םיתמה לא המלש
קאיזידורפאכ ושמיש ןימה ירביאל המודה הרוצ ילעב םיחמצ .6
,לשמל ,םיאדודה ומכ.תינימ הוואת םיררועמה םיחמצ ­
אוה ףא שרושהו ,רבגה לש ןימה ירביאל תוריפה םימוד םש
.םוריע םדא תומד ריכזמ
תונוכת וא ,ירתא ןמש םע הלאכ דוחיב ,םיחמצ לש רפא .7
.םיעצפ אפרל לוכי תורחא תויטמורא
םינוילעה םיקלחה תא ואפרי חמצב םינוילעה םיקלחה .8
זכרמב תוימינפה תוכרעמה תא חמצב יזכרמה קלחה ,ףוגה לש
דע לבוקמ.םיילגר תולחמ ואפרי םישרושה וליאו ,ףוגה
.הקיתעה תיניסה האופרב רקיעב ,םויה