תיממעה האופרב תויחמצ תופורתב שומישה יכרד

האופרה יחמצ רוזאו רוזא לכבש תורמלש ,ןייצל ןיינעמ
לכב םימוד וללה תופורתב שומישה יכרדש ירה ,םינוש םה
םיכרדב האופרה יחמצב ושמתשה ,לשמל ,םיאודבה .םוקמ
:תואבה

וא חמצה לש םימייוסמ םיקלח תליכא ­ הפה ךרד החיקל.א
.ונממ הת תנכה
םיחמצה ינימ תא םיפסוא ­ ’םירודכ’ב הפורת זוכיר.ב
רחאל.לושיבו יודיא ידי­לע םתוא םיצממ ,הפורתה תא םיביכרמה
םישביימ ,םירודכ םיללוג הסיעהמ .הסיע םהמ םישוע ןכמ
תא ,לשמל ,םיניכמ ךכ .ךרוצה תעשב םהב םירזענו ,םתוא
רבד לכ תאפרמה דואמ הקזח הפורתל תבשחנה’,ןיעברא­לא’ה
,הארנכ.םינוש םיחמצ םיעבראמ תישענהו,םיקזח םידחפ רקיעבו
.תיגולוכיספ איה תירקיעה התעפשהש
ףוטפט ­ םייניעו רוע תולחמב לופיט םשל ינוציח שומיש.ג
החשמ תנכה וא ,עוגנה רביאה לע חמצה יקלח לש החשימ
".הנמס"האמח םע דחי חמצהמ
םיאתמ םוקמב המוג םירפוח ­ חמצה לש םידאב הנואס.ד
ילעב לודג ריסמ שילש םיאלממ.םילחג הב םימשו ,להואב
המוגב ריסה תא םימש .םימב םיאלממ ריסה ראשו ,חמצה
,ןבא וא ץע תוחול ריסה יפ­לע םיחינמ .חתריש םיכחמו
תא תסוול רשפא ,שאה רוקממ םתקחרהו םבוריק ידי­לעש
חתפ תא רגוס הלוחה .תאזה תחקרמהמ תאצויה םידאה תומכ
תוחולה לע דמוע ,הכימשב לברכתמ ,וידגב תא טשופ ,להואה
תנותוכ שבול ,העיזה תא בגנמ אוה העש יצחכ רחאל .עיזמו
דע ףוגה םוח לע רמושו הסכתמ ,ותטימ לע בכוש ,הייקנ
.עיזהל קיספמ אוהש
.תואירל ןשעה תא םיפאושו חמצה תא םיפרוש ­ ןושיע.ה
חמצה לש תיצמת םיפטפטמ ­ םיפוריס וא תוירכוס תנכה.ו
לקהל ידכ הלוחה דליל םינתונו רכוס תייבוק לע יאופרה
םיתעל .דואמ הרמ איה ללכ ךרדבש ,הפורתה תחיקל תא וילע
םילבקמו רחא רבד וא רכוס םע חמצה תיצמת תא םיבברעמ
.פוריס ןיעמ
הלתנ אלא ,עלבנ וניא חמצה ­ יאופרה חמצב יגאמ שומיש.ז
תא אפרל רומא אוה םימיאתמה םישחלה םע דחיו ,ףוגה לע
.הלחמה
לש תיממעה האופרב םיחמצב שומישה יכרד תא םיקדוב םא
.דואמ תומוד שומישה יכרדש דואמ רהמ םילגמ ,םירחא םימע