תיממעה האופרה ןיבל תינרדומה האופרה ןיב סחיה

תיחמצה האופרה ןיבל תינרדומה האופרה ןיב ירקיעה לדבהה
םויכ .םייקנ םירמוח הלוחל תתל תלוכיה אוה ,תיממעה
לכ דדובל ,םיחמצהמ םיליעפה םירמוחה תא קיפהל רשפא
םס לבקלו םירחא םירמוח לש תויראשמ ותוא תוקנל ,רמוח
וללה םירמוחל .רתוי ההובג המצוע לעבו זכורמ ,רוהט
הריהמ םתלועפו תיפיצפס העפשה םג שי ,תדדובמה םתרוצב
שומישל ,םלואו .חמצב תיעבטה םתרוצב רשאמ רתוי הקזחו
רמוחה :םייתועמשמ תונורסח םג שי תדדובמה הרוצב םהב
ששח ידכ דע ­ ידמ הקזח הלועפ לעב תויהל לולע יקנה
הלועפה תלוכימ קלח דבאל לולע אוה ,ןכ ומכ .הלערהל
םימעפל .םיימיכה דודיבהו הקפהה יכילהת ידכ ךות ולש
םירחא םירמוח לש םתעפשה ללגב קר הפורתכ רמוחה לעופ
’ןיטקמ’ ולש ימיכה יוצימהו ,ומצע חמצב ומע דחי םיעיפומה
.תיאופרה ותעפשה תא
,תייוסינה היגולוקמרפה עדמ חתפתה ­19ה האמב ,רומאכ
.םתוא קיפהלו םיחמצב םיליעפה םירמוחה תא תוהזל ולחהו
ףרשהמ דדובש ,ןיפרומ דיאולקלאה היה דדובש ןושארה רמוחה
ינמרגה חקורה 1803, תנשב רבכ ,ותוא דדוב.ןבומכ גרפה לש
םידיאולקלא קיפהש ןושארה .רנרוטרס םדא םלהליו ךירדירפ
יתפרצה חקורה היה ,יופיר ירמוחכ םהב שמתשהו םיחמצמ
.תייוסינה היגולוקמרפה יבאכ בשחנש ,ידנ’גמ
םירמוחה תא טרפמ אוה וב 1821, תנשב רפס םסרפ ידנ’גמ
תאו םדודיב יכרד תא ,תואופרכ שמשל םילוכיה םייחמצה
.תופורתכ םתנכה ןפוא
םחותיפ היה תיאופרה הימיכבו היגולוקמרפב אבה בלשה
יחמצ רמוח וחקל ,רמולכ ­ הצחמל םייטטניס םירמוח לש
רמוח ורצי ךכ .תימיכ הניחבמ טעמב ותוא ונישו ליעפ
תפילקמ דדוב לשמל ךכ .יופירל רתוי בוטו רתוי ליעפ
תוננטצהל הפורת הווהמה ,ןיצילאס דיזוקילגה הברעה יצע
תימיכ הניחבמ הז רמוח תונשל וחילצה 1899 תנשב .ןורגשלו
,תיטצא הצמוח םע תיליצילאס הצמוח לש תבוכרתל וכפוהלו
רתוי הליעי וז תבוכרתש ,רבתסה .עודיה ןיריפסאה לבקתהו
.רתוי תוקזח יופיר תונוכת תלעבו
ירקיעה ןורתיה .םייטטניס םימס תריצי התיה תפסונ תוחתפתה
,םירקי דואמ ויה םייעבטה םירמוחה .לוזה םריחמ אוה םהלש
ךרדב,םילודג םיקחרממ םיתעלו ,תורחא תונידממ אבוי םבור ןכש
םיחמצב םזוכירש וא ,,השיגל תושקו תוקוחר תונידממ ללכ
אבייל ךרוצ היה םתקפה םשלו דואמ ךומנ היה םימיאתמה
.םיוסמה חמצה לש דואמ תולודג תויומכ
ראשה ןיב האיבהש ­19,ה האמה לש תימיכה הכפהמה התיה וז
:אופיא ויה ךכל תוביסה .האופר יחמצב ןיינעה תדיריל
תופורת תקפה ,תיפיצפסו הריהמ העפשה תולעב תופורת תריצי
תלוכיה ומיעו תינגרואה הימיכה עדמ תוחתפתה ,רתוי תולוז
ילעב םישדח םירמוחו ,הדבעמב םינושה םירמוחה תא זטנסל
םיחמצב ןיינע לכ םינעדמה ודביא הרהמ דע .תיאופר תלוכי
לכל ןורתפה תא הימיכב קר וארו ,תיאופר תלוכי ילעב
.םדאה לש ויתולחמ

:תונורסח םג שי םייטטניסה םירמוחלש ררבתה ­20ה האמה ךלהמב
ןיב םוחתה .לער םה הובג ןונימב וללה םירמוחהמ קלח1.
,קיידל השקו דואמ ןטק אוה תנכוסמה הנמהו תרתומה הנמה
תדרוהל םיבר םימס :אמגודל .תולקת הברה ןנשיו ויה ןכלו
.תוומל ףאו םיבצע תולחמל ומרג םד ץחל
ןוכנ אל שומיש השענו שונא תויועט ויה תובר םימעפ2.
.תוינסרה תואצות וירחא ררגש רבד ,םישדחה םירמוחב
םיעייסמו תוריהמב םנמא םילעופ םישדחה םייטטניסה םימסה3.
תועפות הברה םהל שי תע התואב ךא ,תחא הלחמ יופירב
יאוולה תועפות .ףוגב םירחא תומוקמב תוערפהו יאוול
,תורוחרחס ,תשטשוטמ הייאר ,ןואכדב לחה :תונכוסמו תובר ןה
תוחתפתהו תורכמתה ,דבכל קזנ ,לוכיע תוערפה ,שאר יבאכ
.םיריאממ םילודיג
יעצמאכ תירטאכיספה האופרב םישמשמה ,םויתיל יחלמ :אמגודל
הרוק .םייעמבו הביקב םיביכ תוחתפתהל םימרוג ,העגרה
םירקמה בורב ךא ,יאוול תועפות שי םייחמצ םירמוחל םגש
.רתוי הברה הנטק המצועב ןה
יתלב תויצטומל םימרוג םיבר םייטניס םימסש ,ררבתה4.
לש הניקת יתלב תוחתפתה תעפוהל םורגל תולוכיה תויוצר
דימודילתה הרקמ עודי .םיינטרס םילודיג תעפוהל וא ,ףוגה
רשאו ,העגרה תפורתכ םישימחה תונשב תורה םישנל ןתינש
.םייפג ירסח ודלונש םירבועב תויצטומל םרג
תויטטניסה תופורתהש ,םידימע םיקדייח לש תויסולכוא ועיפוה5.
.םהילע תועיפשמ ןניא
תולחמ דגנ ליעי יטטניס רמוח אוצמל םויה דע וחילצה אל6.
ילעב םידחא םירמוח םיחמצב ואצמנ ,תאז תמועל .תוריאממ
ידכ דע ,םימייוסמ םיינטרס םילודיג לע תיבויח העפשה
,לשמל ןיציכלוק ,לודיגה תוטשפתהו בצמה תורדרדיה תעינמ
.תינוותסה חמצמ קפומה

רותיאל בזכא אל רוקמכ בוש תיממעה האופרה תשמשמ םויה
םיקיפמש םיחמצ שי .תינרדומה האופרל םיליעי םירמוח
רבטצהש עדיה ךמס לע ,תובושח תובר תופורת םויה םהמ
םיפילחת ןיידע ןיא ולא תופורתמ רכינ קלחל .תיממעה האופרב
רוקמכ םמצע םיחמצב שמתשהל םיכישממ ןכלו ,םייטטניס
שמתשהל הייטנה בוש תמייק תונורחאה םינשב .םלגה ירמוחל
תויטטניסה תופורתלש םושמ תאזו ,תופורתל רוקמכ םיחמצב
אוה ןהלש חותיפה ריחמ ,תוקיזמ יאוול תועפות ולגתנ
.עגיימו דואמ ךורא אוה שומישל ורושיא ךילהתו ימונורטסא
8 ,הדבל תירבה­תוצראב ,וחתופ תונורחאה םינשה ­20ב
תוריאממ תולחמב לופיטל 2 ןהמ,יחמצ רוקממ תושדח תופורת
םיחמצ רחא םלועה יבחר לכב םיבר םירקס םיכרענו ,תונוש
.תואופרכ שמשל םילוכיה םישדח
םיטבש לצא יוצמה עדי ףוסיאב זכרתמ רקחמהמ רכינ קלח
ןוכמה .םיחמצה תאופרב םילודג םיחמומ םהש ,םייביטימירפ
­75,000כ הנורחאה האמב קדב ב”הראב ןטרסה רקחל ימואלה
.םישדח יופיר ירמוח רתאל ןויסנב הלאכ םיחמצ
םא :אפרמה יחמצ תקפסאב יוניש רכינ תונורחאה םינשב
רתוי םיססבתמ םויה ירה ,רבה יחמצב םרוקמ היה רבעב
תודבעמבו תוממחב תרקובמ תואלקחב םילדגמש םיחמצ לע רתויו
.תונוש תוירחסמ