ןומטמה תא שפח

הלרגהב ךורכ וניא םכינפלש רגתאה
.הרטמה תארקל החטבב דועצל םכילע
םכמוקמב תכלל תועבצאל ונת
.םכתאנהל םכל וטייש המידקו
.תורפס 6 ןב רפסמל עיגהל םכילע
.רפסמל ליבומ זמר לכ
- תילע לש רתאל וסנכיה
דלוקושה םוחתב הליבומה הרבחה
www.elite.co.il :תבותכב
.ןאכ וצחל Word ץבוקכ תונורתפ ףד תדרוהל


1 'סמ הדיח
שיש קותמ יכה
.דלוקוש ילב םלוע ןיימדל רשפא יא
.הנש _________ רבכ םלועב רכומ דלוקושה
______ תנשבש ןושארה יאפוריאה היה סובמולוק
.ואקקה יאלפל ףשחנ
,לודגה רפסמהמ ןטקה רפסמה תא רסחה
.______ איה האצותה
רפסמ לש הנורחאה הרפסה ךינפלו םיפלאה תרפסב תואמה תרפס תא לופכ
.שקובמה ןופאלפה
.תובושתה ףדב רפסמה תא בותכ

2 'סמ הדיח
?דלוקושה לע תעדי אל המ
.הנשב דלוקוש םרגוליק ______ לכוא עצוממה ילארשיה
.הלילה תועשב אקווד ותוא םישפחמ ,דלוקושה ינכרצמ םיזוחא _____
.רתסב דלוקוש תליכאב ודוה םישנהמ םיזוחא _____
.אובחמב םהלש דלוקושה תא םילכוא םיזוחא ______ קר ,םירבגה ברקב

ףדב התוא בותכ .תשקובמה הרפסה איה ,בר םימעפ רפסמ תרזוחה הרפסה
.תובושתה

3 'סמ הדיח
דלוקושה ךרדב ךל
,תבכרומ תונמוא איה ,דלוקושה תונמוא
.תדחוימ הבישח תשרודה
הווש שקובמה ןופאלפה רפסמב היינשה הרפסה
.ואקקה יצע הבוג לש תורפסה םוכסל
ואצומ ץרא ךותבו ןורחאה ןזה לש ומשב אוצמל םג ןתינ וז הרפס
.ואקקה ינז רפסמל םג הווש איהו
.תובושתה ףדב בותכ ,_____ איה תשקובמה הרפסה

םייחב קותמ עגר - ןמז קספ וחק
,םיאשדה לע שפניהל ואצ
,םיבשחמה לומ וא
.םירישמח רוביחב םכחוכ וסנו
.דלוקושלו םיבשחמל רושקש המ לכב ,ןבומכ
הבושתה םע דחי וחלשו word ב וסיפדה
הדיחה בתכל

4 'סמ הדיח
"תומולחה תליבח"ב םולחנ ואוב
:האבה היצאוטיסה תא וניימד
.לכה םילבקמ טושפו םיצורש המ לע םיעיבצמ ,תונחל םיסנכנ
.תוארוהה תא ןויעב וארק …םולחל ןמזה הז

_______?רוחבל ןתינ תוירוגטק המכ ךותמ
______?"תומולחה תליבח"ב רוחבל שי םירצומ המכ
________:איה הלפכמה ,הזב הז םינותנה ינש תא לופכ
.תובושתה ףדב תודחאה תרפס תא םושר

תא בטיה וארק ,תילע לש רתאב תומולחה תליבחל וסנכיה וישכעו
םכתעצה תא וחלישו ,םיטרפה לכ תא ואלמ .הליבחה תבכרהל תוארוהה
.תילע לש רתאב תומולחה תליבחל

!החלצהב היהיש

5 'סמ הדיח
.ח"ש 150 דע לש םוכסב יש תוליבח קותמ עגר תשרב ושפח
______ - ןודעומ ריחמ ,תיכוכז תרעק לש הריחמ והמ
_______ - ונלש ריחמ ,הגיגח זראמ לש וריחמ והמ
_______ אוה שרפהה ,ינשהמ דחאה םיריחמה ינש תא רסחה
.תובושתה ףדב בותכ

6 'סמ הדיח
הרפסה תא הריתסמ תילע לש הרפה ,ןופאלפה רפסמ לש דלוקושה תלבטב
:םיבאשמ רפס תייב לש רתאל סנכה התוא תולגל ידכ .הנורחאה
www.mashabim.negev.k12.il
(םידימלת יפד ,םידימלת) גלפ בינ לש רתאל

______ ?בינ עיצמש םירושיקה רפסמ והמ
______ ?בינ עיצמש םיקחשמה רפסמ והמ
.2 ףסוהו הזב הז םירפסמה ינש תא קלח

!ךרדה ףוסל תעגה ,והז