?םייח ילעבב םייוסינ תושעל ךירצ םאה
םורופ
תורעהלו תובוגתל םוקמ
:םירתא
םייוסינ רושיא יללכ ,םייח ילעבב םייוסינ רושיאל הצעומה
םייח ילעבב לופיטל תיתא הדעו
םדא ינבב םירקחמל הדעוה
םייח ילעבב םייוסינ בגנ תילארשיה הדוגאה
תויחל תויחל ונת
תויחה לע הנגהל תימלועה הדוגאה
תויח SOS תתומע
םייח ילעבב תוללעתה תעינמל תיאקירמאה הדוגאה
םייח ילעבב םייוסינ תדיחי שי להצל
םייח ילעבב םייוסינל תופולח
ידדה עויסב םדאהו דמחמ תויח
םייח ילעבב םייוסינ דעב תונעט