רואל האצוה
םיריחמ גולטק :רואל האצוה
הריכמל תועצומה תורבוח : 'תוביבס'
םיפסונ םימוסרפ