םימוסרפ תמישר
- םיריחמו -

'םיאודבה אשונב תומישר' תורבוח

ח"ש 10: ריחמ - (1981) 11 תרבוח
סקרמ לאונמע 'פורפ / תונורחאה םינשב םיוודבה ברקב םיילכלכ םייוניש ·
לסרק ןועדג ר"ד / םירייעתמ םיוודב לצא הכירצה יסופדבו הקוסעתב םייוניש ·
טדנוה ןאילי'ג / םיוודבה לצא תואירבה יתורישב שומיש יסופד ·
ילייב קחצי / יניס ןופצ יסולכוא תודוא םינותנ ·

ח"ש 10: ריחמ - (1982) 12 תרבוח
דוד-ןב ףסוי / 1980 ויתס דע 1979 ףרוחמ יחרזמ-ןופצה בגנב הייערה תוכרעה ·
הנוב ןד / עבק בושייל רבעמ יכילהתב ןמזה דמימ ·
םאיס-ובא םלאס / ןושאר םוכיס - תונורסחו םיגשיה ,טהר רפכה ·
סקרמ לאונמע / אתחלמ רוזאמ םיוודב יוניפ ·
ילייב קחצי / 1981 דקפמ - הזע תעוצרב תיוודבה הייסולכואה לע תומישר ·

ח"ש 10: ריחמ - (1982) 13 תרבוח
העיבר-ובא ליל'ח / םיוודבה ןיב עקרקה ישומיש ·
ץרפ לאוי / ץראה ןופצב םיוודבה יטבש ברקב םע-ירופיס ·
אנהכ לעי / יניס-םורדב םיוודב םיגייד ·
/ יוצרהו יוצמה ;יוודבה רזגמב םידבועה לש תיללכה תורדתסהה תולועפ ·
קייקר-ובא םיהרבא
ינשוש קידוד / עוציבו תומגמ ,אתחלמ תינכת ·

ח"ש 10: ריחמ - (1984) 15 תרבוח
ריאמ םעוניבא / בגנה ייוודב ברקב תיפרגומדה הרומתה ·
/ תיממע תונמא - התחרמ-לתב תויוודבה םישנה לש דיה תכאלמ ·
ןלפק-וקא תידוהי
הקסובוקי הניגנול / יתרבח יוניש לש םיטביה - טהרב תיוודבה החפשמה ·

ח"ש 10: ריחמ - (1985) 16 תרבוח
יול יאתבש / יניס-םורדב תיוודבה הרבחב םידליו םירוה יסחי ·
השמע ןנדע / בגנב יוודבה רזגמב ךוניחה תכרעמ ·
יקצולוברפ יבא / יניס םורדב הילב'גה טבש ינב לצא םינתסובה תואלקח ·

ח"ש 10: ריחמ - (1987) 18 תרבוח
ברפסיור-ןיקנח ינור / חטשב תונשלב !תוריהז ·
סקרמ לאונמע / יניס-םורדב םיוודבה לש הדובע תדידנ ·
חאלפ אסומ ןיסוח / אבוט רפכה תודלות ·

ח"ש 10: ריחמ - (1988) 19 תרבוח
דוד-ןב ףסויו 'גא'גע ובא ןאמילס / בגנה ייוודב לצא יתרוסמה ךוניחה ·
דוד ןב ףסוי / (הפייסכ לש הרקמה) השדח תיוודב ריעב החפשמו טבש ·
יבצ-רב ןושש / תיוודבה תוברתה יפקשמכ םגתפהו לשמה ·
טראויטס קנרפ / יניסב םיוודבה ברקב הלש סופורטופאהו הלעב ,השאה ·

ח"ש 10: ריחמ - (1989) 20 תרבוח
'גא'גע-ובא רוצנמ / יוודבה רזגמב הלשממה שאר דרשמ תוליעפ לע הריקס ·
ילייב קחצי / תוירופיס תורוסמו תודבוע :בגנה-רהב ביבאנ'ג-לא טבש ·
דוד-ןב ףסוי / בגנה ייוודבל םיירפכ םיבושיי תמקהל העצה ·
יביירח ילע / תילכלכו תיפרגומד בצמ תנומת - לילגב םיוודבה ·
ריאמ קחצי / בגנב םיוודבה בושייל םייפולח םיסופד חותיפל םיחנמ םיווק ·
/ םיוודבה ריעל יפולח ןורתיפ ;בגנב תחיינ ןאצ תייערל יתחפשמ קשמ ·
לסרק .מ ןועדג

ח"ש 10: ריחמ - (1991) 22 תרבוח
דעס-ובא ליעמסא / תיוודבה ךוניחה תכרעמב הנפמל ףופכ ,םירומ תרשכה ·
ענרב בד / 1989-1978,יוודבה ךוניחב םירומ ·
יבצ-רב ןושש / תיוודבה תרוסמב הנשה תונועו םימיה ןיינמ ·
יסיאמ'ח םסאר / בגנב תיוודבה הייסולכואל תיפולח בא-תינכת תונורקע ·
,תויוודב םישנ לש הקוסעתב שומיש יסופדו םיתורישב שומיש יסופד ·
טלמיר הילמע / המלס רפכ לש הרקמה ;חותיפה ךילהתל ןתפישח רואל

ח"ש 10: ריחמ - (1992) 23 תרבוח
העיבר-ובא ףראע / בגנב םיוודבה לצא תולבא יגהנמ ·
- -18ה האמב תינאמ'תועה םירצמב 'יוודבה ןדיעה' ·
ינורהא ןבואר / הנידמו טבש יסחיב ןויע
יאקרב ןונמא / לאערזי תירוזאה הצעומה ייוודבל םייאלקח םינבמ ןונכת ·
ןרוג הנרוא / היטושיקו תיוודבה השאה שובלב םיילמס םיטביה ·
בוציע לע התעפשהו עגמ תיזח - םיוודבהו ידוהיה בושייה יסחי ·
ןוויז באז / -50הו -40ה תונשב תובשייתהה רפס

ח"ש 10: ריחמ - (1993) 24 תרבוח
/ יגולוכיספה הבצמ ןיבל תיוודבה השאה לש הדמעמ ןיב רשקה ·
הנואטע-לא די'גמ
/ תילארשיה הרבחב בגנב תיוודבה הייסולכואה תובלתשהו םודיק תארקל ·
דוד-ןב ףסוי

יבצ-רב ןושש / ןחלופ תורוצו תרוסמ ,תונומא - בגנב םיוודבה ירבק ·
/ תיוודבה השאה ייחב תורומתל יאנתכו דרמכ תודיינ :תודיינל תודוונמ ·
לט לגיס
ןנור ןונרא / םיוודבל המגדה תווחב תויפצת - יוודבה רדעה תלכלכ ·
הליש ינב / םהיתויעב ןורתפל םיוודבל 'החותפ תלד' תוינידמ ·

ח"ש 10: ריחמ - (1994) 25 תרבוח
ינורהא ןבואר / תינאמ'תועה םירצמב םיחאלפ-םיוודב יסחי ·
לסרק .מ ןועדגו דוד-ןב ףסוי / עבש-ראב דוסייל הניפה ןבא - יוודבה קושה ·
/ םירצמ-לארשי לובגב םיוודבה ברקב בגנב עקרקה ישומישב יונישה תעפשה ·
ידלאו'ח רמוע
/ תינאמ'תועה הפוקתה יהלשב ידוהיה בושייל םיוודבה ןיב םיסחיה ·
דעאוס דמחומ
לסרק .מ ןועדג / םיוודבב לופיטה תוינידמ תא שימגהל ישוקה תוביס ·

ח"ש 10: ריחמ - (1996) 26 תרבוח
25-1 תורבוחל יפרגוילביב ףסוא

ח"ש 20: ריחמ - (1995) 27 תרבוח
יבצ-רב ןושש / םירוענה ינבו םיעור לש ריש יזורח - 'עיזאזר' ·
/ ונימי דעו -1858מ ,לילגב טיח-לא דארכ' טבש ברקב תורומת ·
ידלאו'ח יויתש ןאמילס
א'עא לי-וקע לש אמגודה :תינאמ'תועה י"א ןופצב םי'חיישה ןוטלש ·
דעאוס ףוסוי דמחומ / (1870-1840)
יביילש ןאחרפ / בגנ-תמרב םיוודבל יתוריית-יאלקח בושיי תמקהל העצה ·

ח"ש 20: ריחמ - (1996) 28 תרבוח
רבא'ג-ובא םיהרביא / םסאק רפכב יחאלפ/יוודב םויק-וד ·
תיזוחמה ראתימה תינכתב תובלתשה ןויסינ - תיחרזמה הנאמכ ·
דעאוס-א ןסח / (בשות יניעב)
פורק לחר / בגנב םיידוהי םידלי ירויצו םייוודב םידלי ירויצ ·
לסרק .מ ןועדג / בגנב םיוודבה יבושיי לש ילפיצינומ ןוגראל העצה ·
עבש-ראבב היערשלא המכחמלא - יערשה ןידה תיב ינוידב המלירט ·
יערשה קוחה ,הנידמה יקוח :תוכרעמ שולש לש שגפמ תדוקנכ
רחש ודיע / יוודבה ףרעהו
הליש ינב / יוודבה רזגמה יפלכ (ךרעמה תלשממ) הלשממה תוינידמב םישגד ·

ח"ש 20: ריחמ - (1997) 29 תרבוח
ינורהא ןבואר / תומלוע ינש ןיב החלוס ·
קוקבח בקעי / יוודבה ששגה ·
תאריי'גוח אסומ / יניסבו בגנב ,לילגב םיוודבה לצא תדה תסיפת ·
ריאמ םעניבא / ילאטפירטנצ-ילאגופירטנצה חתמה :הנידמהו בגנה ייוודב ·
לסרק .מ ןועדג/?הנורחאל הז ןוגכב שחרתמ המו ,םימס רחסל בגנה שלופמ עודמ ·
- בגנב םיוודבה יבושייל ףדעומה ילפיצינומה ןוגראה ·
איגש ןליא / רבעשל תירוזא הצעומ שאר לש ותואר תדוקנמ

ח"ש 20: ריחמ - (1998) 30 תרבוח
/ תילארשיה הרבחב םתובלתשהל יאנתכ בגנב םיוודבה תוקוצמ ןורתפ ·
דוד-ןב ףסוי
יבצ-רב ןושש / 'זיג'עמ'ו 'ריזזח' - ןושל ידודיחו תודיח ·
טרגייו ןועדג / םיוודבה םע ייח ·
,םיטבשה יסיסר ןיב רשקה :םערפשב תינוריעה הליהקב יוודבה ביכרמה ·
ידלאו'ח ןאמילס / בורה ןיבל םניבו ,םמצע ןיבל םניב
לגופ לט / תיוודבה השאה לש המוקרה הלמשה תפש ·
תסנכל תוריחבב תוגלפמה ןיב וגלפתהש יפכ ,בגנב םיוודבה תולוקה ·
טוזירפ קירדס / -1996בו -1992ב

ח"ש 20: ריחמ - (1999) 31 תרבוח
/ ללכבו ןוכיתה חרזמב ,בגנב - תולמסמו ולמיסש המו תוחורה עברא ·
לסרק .מ ןועדג
רעונ ינב תודמע ןיב האוושה - בגנב תיוודבה הרבחב הינגילופ יפלכ תודמע ·
יואנירקלא ןאילע / םירגובמו
ינשוש קידוד / עבש-ראב ןילופורטמב םישדח םיוודב םיבושיי ·
יבצ-רב ןושש / -50ה תונשב ומשרנש יפכ ,םידלי יקחשמ ·
טחוש השמ / ךוניחב הידמטילומב שומישה ·
/ 1998 רבמבונב עבש-לתב תוימוקמה תויושרל תוריחבב 'םיחאלפ'ה בצמ ·
דוד-ןב ףסוי
/ בגנב םיוודבה לש רויעל תולגתסה לש ןממס - תוישיא תומוארט ·
םסעא-לא ןאמלס

ח"ש 20: ריחמ - (2000) 32 תרבוח
דעס-ובא ליאעמסא / בגנב םיוודבה ברקב הובגה ךוניחה ·
העיבר-ובא ליל'ח / ('לדב') הפלחה-יאושינ ·
/ רקוב סכרב םיוודבה ידלי תורישל - רקוב-הדש הדש ס"יב ·
רוניגס ינשו ןאדיז-לא ןאמילס
/ בגנב יוודבה רזגמב ידוסי-לעה ךוניחב ,הביבסו תוברת ייולת הרישנ ימרוג ·
דוד-ןב ףסוי
יבצ-רב ןושש / תיוודבה האופרה תורישב םיצפחו תועימק ·
:הנידמה יקוחו העירשה יגהנמ יפל םבושיי יכרדו םד יביר ·
ידלאו'ח ןאמילס / לילגב םיוודבו םיירפכ ברקב םייונישו תורומת
/ הרזחבו ןנכותמ בושייל הרוזפהמ - בגנב עבק יבושייב םיוודבה תובשייתה ·
ןומצע ילא
שיק הרפש / בגנב תיוודבה הליהקב תושרח לש תיתרבח-היינבה ·
לסרק .מ ןועדג / יוודבה קשמה תמועל ירבעה קשמב ןאצה לודיג תויעב ·םירחא םימוסרפ

תאצוהבו בוטיחא לאומש תכירעב - יניסבו בגנב םידוונ לש היגולואכראב םירקחמ (1
.(ןולא ו'ג זכרמו רקוב-הדש תשרדמ ףותישב) ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש םירפסה
.הווהבו רבעב רבדמב תידוונה תוברתה לע םירקוחה בטימ לש םינכדועמ םירמאמ ץבוק
ח"ש 65 :ריחמ

תשרדמ תאצוהב חבוס זיזע תאמ - תולוחב םייח ילעב תובקעל ךירדמ - לוחב תובקע (2
ילעב תובקע לש םירויצו םימוליצ ובו רפס .(עבטה תנגהל הרבחה ףותישב) רקוב-הדש
םירדתסמ דציכ םג דמלמו "םלפודמ ששג"ל שמתשמ לכ ךפוהש רפס .תולוחב םייחה
. .רבדמה תולוחב םישקה םיאנתב וללה םייחה ילעב לכ
ח"ש 35 :ריחמה

תשרדמ תאצוהב .ןוירוא ארזע ףוסוליפ-לספה תאמ - םיכילהת תומולא לוסיפ (3
תסיפתו רבחמה לש ישיאה לוסיפה ןיבש רשקב קסועש רפס .ןדומ תאצוהו רקוב-הדש
. .תישונא-תילקיזיפה ומלוע
ח"ש 35 :ריחמה

.יתביבס ךוניחל ןוכמה תווצ תאמ - (רקוב-הדש תסרג) יתביבס ךוניחב םיקרפ (4
תיב לש םלועה תסיפתבו יטרואתה עקרב קסועש רפס .רקוב-הדש תשרדמ תאצוהב
. .רקוב-הדש תשרדמב יתביבס ךוניחל רפסה
ח"ש 20 :ריחמ

רפסה תיבב םידומילה תינכת ריצקת והז .לטנמיפ ארזע תכירעב - הביבס ידומיל (5
םיאשונב הריחבל תוביסהו תינכתה לש יטרואיתה עקרה ללוכ - יתביבס ךוניחל
. .םימיוסמה
ח"ש 20 :ריחמה

תאמ - תימוחת-ןיב םידומיל תינכת - "עבטו םיפונ םדא ידג-ןיעו הדוהי רבדמ" (6
ןיבש רשקב תקסועש תימוחת-ןיב הנדס .רקוב-הדש תשרדמ תאצוהב .בהי יול
םי דעו רבדמה תמרמש םוחתה לכב תישונאה תובשיתההו םיילקיזיפה םיאנתה
.היגולויבלו הביבס ידומילל תומגמל המיאתמש תינבומ םידומיל תינכת .חלמה
.ח"ש 20 :ריחמ

.ןוירוא ארזע ,דנרב לוס ,רזייל רירפצ ,לטנמיפ ארזע :תאמ - םחורי םגא תנדס (7
יתביבס עורא"ב תקסועה םידומיל תינכת איה וז .רקוב-הדש תשרדמ תאצוהב
הביבסב וננמז ןב םדאה תוברעתה - "יתביבס עורא") הביבסה לע ויתוכלשהבו "
. .(הנותנ תיעבט
ח"ש 20 :ריחמה

תשרדמ תאצוהב .ןרוג רנבאו ןוירוא ארזע תכירעב - 2000 םימשבה יכרד (8
לש םינשיו םישדח םירמאמ וסנוכ רפסב .(תוקיתעה תושר ףותישב) רקוב-הדש
וליבוהש תומודקה רבדמה תורייש לש הזה קתרמה אשונב םירקוחה בטימ
. .הזע למנל ברע יאה יצחמ םימשב
ח"ש 60 :ריחמ

תרבוח .רקוב-הדש תשרדמ תאצוהב .ןוירוא ארזע תכירעב - "תוביבס" תרבוח (9
םיפוסוליפ ,םירקוח לש םירמאמ הליכמ (הנשב םימעפ רפסמ תאצויה) תאז
.םדאה לש תילקיזיפ-תיתוברתה הביבסב םירושקה םיאשונב הימדקא ישנאו
:ןלהלדכ םה םיריחמה
ח"ש 30 1 - 30 תרבוח
ח"ש 35 30 - 41 תרבוח
ח"ש 40 42 תרבוח
ח"ש 48 (םייתניב הנורחאה) 43 תרבוח

הנש לכ תונתינש תואצרהה תא תואיבמה תורבוח - םיאודבה אשונב תומישר (10
תומכסמה) תורבוח -30כ רבכ שי .(ל"ז רצנ יקחצי לש ורכזל) יאודבה ןויעה םויב
םהייח תוחרוא ,םיאודבה אשונב ןינעתמה לכל הלועמ רמוח ןהבו (רקחמ תונש 30
. .םתוברתו
תרבוח לכל ח"ש 20 :ריחמה


:ףסונ עדימל
07-6532720 :לט
07-6556287 :סקפ
daphna@boker.org.il :ינורטקלא ראד