:םיריחמ גולטק :רואל האצוה

- 'תוביבס'
ח"ש 35 26-41 :'סמ תורבוח
ח"ש 40 42 :'סמ תרבוח
ח"ש 48 43, 44 :'סמ תורבוח
ח"ש 60 45 'סמ תרבוח
ח"ש 20 יתביבס ךוניחב םיקרפ
ח"ש 20 הביבס ידומיל
ח"ש 20 םחורי םגא תנדס
ח"ש 35 םיכילהת תומולא לוסיפ
ח"ש 25 ידג-ןיעו הדוהי רבדמ תנדס
ח"ש 35 לוחב תובקע
ח"ש 65 םידוונ לש היגולואיכראב םירקחמ
ח"ש 60 תבחרומ הרודהמ - םימשבה יכרד
ח'ש 20 תורבוחה) םיוודבה אשונב תומישר
(50% לש החנהב ורכמיי 26 'סמ דע
ח'ש 25 בגנה יסכר

רואל האצוהה תיב לא
רקוב-הדש תשרדמ ,ימוחתניבה זכרמה
84990 ןוירוג-ןב תשרדמ
;08-6532720 :'לט
;08-6556287 :סקפ
ron@boker.org.il :ינורטקלא ראד

__________________________________________ תורבוחה תא ןימזהל שקבא [ ]
תשרדמ תדוקפל ,חולשמ ימד 5 ₪ תפסותב ________ ₪ ס"ע האחמה ב"צמ
.רקוב-הדש

.רואל ואציש תושדח תורבוח רבדב עדימ לבקל שקבא [ ]

___________________________ :תבותכ _______________________ :םש

_________ Email: _______________________ :סקפ ______________ :'לט