הריכמל תועצומה תורבוח : 'תוביבס'
X ןמס ריחמ םיאשונ הנש 'סמ

ח"ש 35 ;(יסגא ףסוי) סואכ וא סומסוק
;(קלוק ידט) ונידיב אל תיבה רה
;(עשוהי .ב..א) המואה בצמ לע
לארשי ר"ד) םילשורי לעמ השטינ
ןורימ) םילא םויק-וד ;(דדלא
רודכ לש היצזיטרקומד ;(יתשינבנב
204) דועו - (יבקעי דג) ץראה
('מע
1991 26

ח"ש 35 תואדו-יא ךרד תוקנולא עסמ
תואדו-יא ;(רלייו ןושרג 'פורפ)
;(בירי ןורהא .לימב ףולא) המילא
ר"ד) ןומישיהו ערזמה תלטוטמ
תיאודבה הדעה ;(ןיבור בכיר
ףסוי ר"ד) 2000 תנש תארקל
יתריצי תויהל ץמוא ;(דוד-ןב
212) דועו -(ואדנל הקירא ר"ד)
('מע
1991 27

ח"ש 35 לע דירש יסוי רשה םע ןויאר
;הקיטילופ-ורדיה ;םולשהו הביבסה
ןעמל יניס יאצממ תא ריזחהל
לש ףוסניאה תסיפת ?םולשה
;ואט לש ףוסניאה ;סורוקיפא
דועו - םימוקי יריבצ ףוסניא
('מע 119)
1993 30

ח"ש 35 לע תויוברת שגפמכ ך"נתה :חיש-בר
'פורפ היבוט ר"ד ןמזה ריצ
םהרבא
,טָמָלַמ
ילינ ר"ד ,ןמאנ בדנ 'פורפ
ר"ד ,ןמפוה ריאי 'פורפ ,קפו'צש
רודגיבא ר"ד ,תימא הריאי
,רדנלג יאמש ר"ד ,ץיוורוה
,האוביד לסרמ ר"ד ,םניע רואינש
בירי ,ןיכלמ בקעי 'פורפ
('מע 167 ) ןֹרהא-ןב
1995 34

ח"ש 35 יסוי ר"ד ףוס ןיאה והמ :חיש-בר
,בוקינלוקש לאומש 'פורפ ,ויז
דוד ר"ד ,הריקי ןנחלא ר"ד
לאכימ ,ריפוא ידע ר"ד ,הנחוא
,הֶּפלֹוו
ריאמ ר"ד ,בונורהא ריקי 'פורפ
הירא 'פורפ ,ולגזוב
יִּבּוד
תורפסהמ םיעטקו תוחיש דועו-
('מע 130)
1995 35

ח"ש 35 'פורפ קדצ-יא בכוכ :חיש-בר
,םניע רואינש ,םהוש .ג המלש
,רשכ אסא 'פורפ ,רכייר ןנוג
ילא ר"ד ,ףחש הנליא ,רוצ יקומ
'פורפ ,ךבסנמ םהרבא ,לג-ןב
,ץיבוניבר ינד ר"ד ,ןורוד םהרבא
,ןילוסא דג ד"וע ,ןאהד יסוי ר"ד
,הנחוא דוד ר"ד ,ןלזוג הידעס
ינד ,ןורוא ריאי ר"ד
,ןמּבּוּב
יסוי ר"ד ,בונר'צ ןתיא 'פורפ
('מע 176) דועו - ויז
1996 36

ח"ש 35 ר"ד היה אל וא היה-לודגה ץפמה
,ןמאנ לבוי 'פורפ ,ויז יסוי
ריקי 'פורפ ,זר בקעי 'פורפ
'פורפ ,רצנ יגח 'פורפ ,בונורהא
,ןייטשקוב בקעי
םָׂשבי
ןוכמ) דָגזַע
- ץיבובייל הילא 'פורפ ,(ןמציו
('מע 127) דועו
1996 37

ח"ש 35 םע תוחישו תורפס יעטק - לכה והמ
,רצנ יגח 'פורפ :ומכ םינעדמ
ןתנ 'פןרפ ,םהוש .ג המלש 'פורפ
והימרי 'פורפ ,לגיפש
אסא 'פורפ ,לֵבֹוי
רלייַו ןושרג 'פורפ ,רשכ
('מע 130)
1997 39

ח"ש 35 :תופתתשהב ?םדאה והמ :חיש-בר
המלש 'פורפ ,בונר'צ ןתיא 'פורפ
ר"ד ,הנחוא דוד ר"ד ,םהוש .ג
,ןורוא ריאי ר"ד ,בד-ןב באוי
דועו - םניע רואינש ,ףחש הנליא
('מע 134)
1998 40

ח"ש 35 באז ?דעיה תנידמ יהמ :חיש-בר
יבצ ר"ד ,(דכנה) יקסנטוב'ז
םייח כ"ח ,גומלא זוע ר"ד ,תרמצ
,רלה-יפצומ הנינפ ר"ד ,ןורוא
ר"ד ,ןילוסא דג ד"וע
ימוחנ,רוא-תיב ירֹוא
(124) ןויצ-רה
1998 41

ח"ש 40 :חיש-בר
ּוהֹתִמ
ר"ד תּוינּובתל
רתיבא 'פורפ ,רוצילא םולשבא
'פורפ ,בד-ןב באוי ר"ד ,ובנ
ןימינב 'פורפ ,בונר'צ ןתיא
ר"ד ,רסיא הירא 'פורפ ,רואלג
'פורפ ,ירוקנא הכימ ,הנחוא דוד
148) דועו - ץיבובייל היליא
('מע
1999 42

ח"ש 48 ילארשי והמ ?תוהז יהמ :חיש-בר
'פורפ ,יתמר לביע ר"ד ?ושכע
לאירבג 'פורפ ,במולוג בקעי
טלוק כ"ח ,הנחוא דוד ר"ד ,דקומ
םרוי ,ולגזוב ריאמ ר"ד ,לטיבא
,הגייפ לאכימ ר"ד ,קּוינק
ימעןב ,לייזוה-לא ראמוע ר"ד
ר"ד ,ףיסי ילע 'פורפ ,לארשי-ןב
,יחרזא דהוא ברה ,ןורדלק םיסינ
- קֶזיִר קייאר
('מע 162) דועו
1999 43

ח"ש 48 ,יאני בד ?ןאל 2000 םדא :חיש-בר
יִּבַא
'פורפ ,ןרק לאכימ 'פורפ ,ןבא-רה
,עלס ןונמא 'פורפ ,ילאירא עשוהי
דוד ר"ד ,רימא ןֹרהא
יבא ,הגייפ לאכימ ר"ד ,הנחוא
לאכימ 'פורפ ,ןמצכ
יבא ר"ד ,טרּוּב
הירא ,רוזמ לאונמע 'פורפ ,לג-ןב
('מע 190) באילא הָבויל
2000 44

ח"ש 60 תוחישו םיעטק - םיהולאו םדא לע
'פורפ ,רואילא לחר 'פורפ :םע
,לֵבֹוי והימרי
המלש 'פורפ ,ןמרקוצ השמ 'פורפ
,ןהכ םייח ןוילע טפוש ,ןהוש .ג
('מע 166) םייתורפס םיעטק
2001 45

רואל האצוהה תיב לא
רקוב הדש תשרדמ ימוחתניבה זכרמה
84990 ןוירוג ןב תשרדמ
6556287-08 .סקפ 6532820-08 .לט
Email: ron@boker.org.il

תדוקפל ________ ₪ ס"ע ק'צ ב"צמ .X-ב תונמוסמה תורבוחה תא ןימזהל שקבא [ ]
.רקוב הדש תשרדמ

.רואל ואצייש תושדח תורבוח רבדב עדימ לבקל שקבא [ ]

___________________________________םש

______________________________תבותכ