םירתא לש לוהינו המקה
רואית רתאה םש
תוידוהי תוברועמו תוכיישל טקיורפ ברשק
יתביבס ךוניח םוחתב רפס יתב 11 ןיב ימואלניב טקיורפ 21-ה האמה רפס תיב
לארשיב העימש ידבכו םישרחה לש רתא תשרב םיעמוש
לע םידמולש םינוכית רפס יתב לש ימואלניב ןוגרא
הביבסה
Caretakers of the Environment International
CEI לש ילארשיה ףינס Caretakers of the Environment Israel
בגנה לע םירתא בגנ ירגאמ
לארשיב תילגנאל םירומ רובע רתא תילגנאל םירומל תשר
תוירוגטק יפל םיצלמומ םירתא סקדניא םיצלמומ םירתא סקדניא
לארשיב היפרגואיגל םירומ רובע רתא היפרגואיגל םירומל תשר
יעדמ פ"תשל ןייטשואלב ןוכמ Blaustein Center for Scientific Cooperation

Center for Water Science and Technology