הלחתה
רפסה תיב טנרטניאה לש העמטה
ונלש םלועה תסיפתו םלועה
תירפס תיבה היישעב ילככ טנרטניאה
רפסה תיבמ םישרדנה החיתפה ינותנ
?םיחיוורמ המ
1 רפסה תיבל הסינכ
2 רפסה תיבל הסינכ
םידימלתו םירומ תרשכה
וב שומישה תונמוימו טנרטניאה תרכה
הדימלו הבישח תויונמוימ
1 היגולודותמ
2 היגולודותמ
ףוס