םירומה תווצ תרשכה
טנרטניאב שומישה תארקל
תירפס תיבה היישעב ילככ
היישעה ךלהמב יווילו ,הייחנה ,הכרדה ךותNext Index Back