ימאנידו שיגנ ןטקל ךפוה םלועה
םינתשמ קחרמהו בחרמה ,ןמזה תסיפת
לשו הפש לש תולובג תויהל םיכפוה תולובגה
ןיינע ימוחת
ןמז לכבו דחא לכל ןימז עדימה לכ
םה ,םידימלתהו םירומה ,התיכהו רפסה תיב
תילאוטריו םידמלמו םידמול תליהקמ קלח

Next Index Back