:טנרטניאה
רפסה תיבב יוניש יכילהת תרדחהל ףונמ
עדימל רוקמ
םידמלמו םידמול ןיב תרושקת ילכ
הדימלה ךילהתב שדח עדימ לש הריציל ילכ
תימואלניב הדימל רשפאמ
תיתועמשמ הדימל לש םודיקל ילכ
םייאמצע םירקוחכ דמלמהו דמולה חותיפו
בשחמה לש יתועמשמ בולישל יעצמאכ
הדימלו הארוה יכילהתב

Next Index Back