תרחא היישעל תוחיתפו תונוכנ
הנוש הביבסב היישעל תוחיתפו תונוכנ
םירומל תומלתשה תועש לש האצקה
דעי תוצובק תרדגה

Next Index Back