םייעוצקמ םירומ
הבכש יתווצ
םיירפס תיב םיתווצ
בושחמה תכרעמ
תירפס תיבה
עדיה תמר
םירומה לש
"ןימאמ ינא"
רפסה תיב לש
תורטמל םאתהב
ועבקנש

Next Index Back