תורטמ תרדגה
הדובע יתווצ תעיבק
הדובע תינכת תיינב
םינמז חול תיינב

Next Index Back