תשרב טווינו השילג
טנרטניאב עדימ שופיח
טנרטניאב עדימ ירגאמ תיינב
:טנרטניאה תועצמאב תרושקת
תמא ןמזב החישו ינורטקלא ראוד
תויאשונ הכימת תוצובק
םיידועיי עדימ ירגאמ

Next Index Back