בושקת תויומלתשה

טנרטניאה תרכה - רוזאה יבשותל תומלתשה
ןיצ רפס תיבל תומלתשה
ס"שת ,םורד רוזא ,בושקת יזכרל םישגפמ - תירפס תיבה היישעב טנרטניאה תעמטה
ס"שת ,ןומר הפצמ ,ןומר רפס תיבל תומלתשה
2000 ילויב 4 ,הביבסה ידומילב קוחרמ הדימלו בשחמ ימושיי
(2001 ראוני ,םיעדמ ,'ח ףיקמ) םוטאה הנבמ תארוהל תורוקמ
(א"סשת ביבא ,בגנב םיקיפא ס"יב) הטימש אשונל תורוקמ
(2001 לירפא) םידומיל תוינכתו המודמ תואיצמ
היפרגואיגל םירומ תשר
2002 ראורבפב 3 ב הנכוה ,POWER POINT תגצמףועמ תכרעמל הרזח