םוטאה הנבמ יוליג לש הירוטסהה

(רבסה) דרופרתרו רהוב יפ לע םוטאה הנבמ

(2) םוטאה הנבמ לע דרופרתרו רהוב לש רבסה

1911 ,םוטאה הנבמ לע דרופרתר לש ירוקמה רמאמה

ינש קלח ,1911 ,םוטאה הנבמ לע דרופרתר לש ירוקמה רמאמה

(םיפי םיטוטריש) םוטאה תא הלגמ דרופרתר

(היצמינא םע) רהוב יפ לע םוטאה לדומ

(ןוסמות לש לדומה) םוטאה הנבמ

םוטאה תנבה לש היגולונורכהםוטאה הנבמ לע רבסה

(1) םוטאה הנבמ

(םוטאה תצצפ חותיפ לש הירוטסהה לע) םוטאה ןויכרא

(שמשה תכרעמל יומיד) םוטאה הנבמ לע דרופרתר לש רבסהה

דרופרתר לש יוסינה תא םיריהבמה םיטוטריש

דרופרתר יפל םוטאה לש לדומה

(הקינטירב הידפולקיצנא) דרופרתר יפל םוטאה לש לדומה

(םיגשומ לש הרדגהל תוינפה הברה םע) םוטאה יוליגו דרופרתר

(טסקט רקיעב) תיטנגמורטקלא הנירקו םוטאה

תימוטאה הקיסיפה לש האירבה לע
תוידומיל תויוליעפל תועצה

"םימוטאה הנוב"

תידותק תרפופשב םינורטקלא תעונת לש יביטקארטניא יוסינ
יוסינב היפצה תא רשפאתש הנכות לש הדרוהל תויחנה ןנשי רתאב

ןורטקלאה יוליגל םינש האמ ןויצל הכורעת -ןורטקלאהו םוקיה

הלדגה תויגולונכטב תומגדה) טנסול לש רתאב םינוי לעו םימוטא לע
(תונוש

יטנאל ,ונאירטונל ,קרווקל יביטקארטניא עסמ) םיקיקלחה תאקתפרה
(דועו רמוח
םירומל תורוקמ

הימיכל םירומל תורוקמ

םיינוכית רפס יתבב הימיכה תארוהל רועיש יכרעמ

(םייוסינ לש תומגדה) הימיכל םירומל תורוקמ

םייוסינ - םיעדמל םירומל תורוקמו םיבאשמ

הימכבו הימיכב םינוש םיאשונב (ואידיו יעטקו םיפקש) הארוה הרזע
תילאקיסיפ

(םידליל הימיכ) םוטאה הנבמ

הימיכל םירומל תורוקמ לש םוצע רגאמ

(תולוקלומ לש םיידממ תלת םימגד) תירלוקלומה הירפסה

הקיזיפל םירומל תורוקמ
ףועמ תכרעמל הרזח