הביבסה ידומילל םירומל ץיק תומלתשה

הביבסה ידומילב קוחרמ הדימלו בשחמ ימושי

2000 ילויב 4 ,רקוב הדש תשרדמ ,בושקתה זכרמ ,hannah@boker.org.il" >ןויס הנח

:תומלתשהה תורטמ
םייטנרטניא םילכ רפסמ םע תורכה .1
םיטנרטניא הדימל יבאשמ לש םיגוס רפסמ םע שגפמ .2
"תורחא" הדימל/הארוה יכרד םע תורכה .3
תומדקתמ הדימל תויגולונכט לש העמטהו םושיי לע תפתושמ הבישח .4
.הביבסה ידומיל לש הארוהה תרגסמב:טנרטניאב הדימל יבאשמ לש םימגד 5 לגרתנו םיגדנ תומלתשהה ךלהמב
טנרטניאה תשרב עדימ
םירומ ןיב תרושקת
תשרב תוליעפ
הביבס תוכיא לש םיאשונב םיירוביצ םימורופ
םיבשקותמ םירועישו םיטקיורפ:לא תונפל אנ הכרדהל תושקבבו תולאשב
רקוב הדש תשרדמ ,בושקתה זכרמ

,07-6532931 ןופלט ,להנמ ,דיול דיוד
david@boker.org.il

,07-6532897 ןופלט ,םייכוניח םיטקיורפ תזכרמ ,ןויס הנח
hannah@boker.org.ilףועמ תכרעמל הרזח