טנרטניאה תשרב עדימ

םירחבנ םירתא לש תובותכ

רפס תיב לש הביבסה תוכיאו היגולוקאה רתא – ירוד-וקא
ירודכ

.יברעמה לילגב "הבחר תיוז" לש רתאב "הביבסה תוכיא"
דועו הביבסב םיקסועה םינוגריא לש םירתא ,םירמאמל תוינפה ליכמ

רבדמה רפס לש הביבסו היגולוקא
ןוכמהמ ידעצ ילא ר"דו ייק תללכממ ןוזדיוד יפר ר"ד וניכהש רתא
רבדמה רקחל
,םיחנומ ןולימ ,םירמאמ ,הללכמה ידימלתל םיילאוטריו םיסרוק ליכמ
תופמו םימוליצ

הביבסה תוכיאל דרשמה לש רתאה

בגנ עדימ ירגאמ

בגנה רהב לויט ילולסמ

הביבס תוכיא רודמ – ח"טמ לש תילאוטריוה הירפסה
ןבל לוחכ קורי" תעה בתכמ ,(תירבעב) םירמאמ רקיעב הליכמ


אובמה ףדל הרזחףועמ תכרעמל הרזח