םירומ ןיב תרושקת


היפרגואיגל םירומה תשר
,םיסלטא ,תופמ) םייפרגואיג םילכ ,םינוש םיאשונב עדימ הליכמ
ןוידל םיחותפ םימורופ ,טנרטניאב םירתאל הינפה ,(ןייול ימוליצ
.ינורטקלא ראודב ןויד תצובק ןכו
.םייטנוולר םינכת עיצהל םינמזומ הביבסה ידומילל םירומה

תילגנאל םירומה תשר
.םירחא םירומ לש םשומישל ודימעהו וחתיפ םירומש בר עדימ הליכמ


אובמה ףדל הרזחףועמ תכרעמל הרזח