תשרב תוליעפ


הללאדבע לש ורצוא
טנרטניאו רבדמ ,תורייש ,םיטאבנ לע הדיח בתכ
ידכ ךות םידמולו םייטנוולר םירתאלו עדימ ירגאמל םינפומ םירתופה
.טנרטניאב שומיש תויונמוימ ךכ


אובמה ףדל הרזחףועמ תכרעמל הרזח