הביבסה תוכיאב תויגוסב םינדה םיירוביצ םימורופ


IOL לש תוילאוטריוה תוליהקה תכרעמ
םורופה ךותב תרושקתה לע יארחאה להנמ שי הליהק לכל
"םילייטמ תאופרו םימוהיז" םורופ ,"הביבסה תוכיא" םורופב ןייע

"םירוביד" לש םימורופה
ןויד תצובק םיקהלו םימורופ תריציל תונכות רתאהמ דירוהל רשפא
הלוכי איהו תשרב תבותכ תלבקמ ןויד תצובק לכ .תמיוסמ הרטמל
ירפס תיבה רתאהמ וא התיכה לש רתאהמ קלח תויהלו ךופהל

הלאוו לש םימורופה
"הילאוטקא" ,"תיבב ונילצא" םימורופב ןיע

תשרומ לש םימורופה
..הכלהבו הנומאב םירושקה םיאשונב רקיעב ,תרקובמה טנרטניאה תשר
ןוידב תופתתשהה .םורופה תא להנל יארחאה להנמ שי םורופ לכל
"הטימש תנש" םורופב ןייע .המשרה תבייחמ

תינונס לש ןוידה תוצובק תכרעמ
םימייקה עדימה ירגאמל םירושקה םיאשונב ןה ןוידה תוצובק
."עבטה תנגהל הרבחה" םורופב ןייע .תינונסבאובמה ףדל הרזחףועמ תכרעמל הרזח