םיבשקותמ םירועישו םיטקיורפ


הקורי הביבסב ףועמ
ץראב רפס יתב 10 ב היגולוקא םידמול ובש ףקיה בחר טקיורפ
ןורתפל םירקחמ עוציבבו תומלידב דקוממ דומילה .טנרטניאה תועצמאב
לע תיחנומ וב הדימלהו ןכוה טקיורפה .םידימלתה ידי לע תומלידה
וק'צלק הרש ידי

ימי םוהיז
הרשעה רועישל הנבנש רתאל אמגוד
וא םיעיפומה םירושיקהמ קלחש תופצל שי ןכלו ןכדועמ אל רתאה)
(םידבוע םניא

היבצ תנפלואב פוטוקא לש קוחרמ היחנה
לכב התוחכונ תא חיטבהל ,תוישיא תוביסמ ,הלכי אל שב לעי ,הרומה
הדימלל ליבקמב הלש תודימלתב ךומתיש רתא התנבו - םירועישה
.התיכב
םיחנמ לש תוברועמלו םידימלתה ןיב םינוידה תורשרשל בל ומיש
הביבסה תוכיאל דרשמהמ םואב תירוד ר"ד) םיפסונ םיינוציח םיחמומו
(דלפ הדוהיו

Caretakers
םירושקה רפס יתב ןיב - תימואלניב - תיפותיש הדימל לש תוליעפ
.םימוסמ ןוגריאב

תדבע ןיעב םינימ ןווגימ לע ליגרת
Caretakers ןוגריא לש תוליעפה תרגסמב לעפוהו ןכוה ליגרתה

Blue-Print Earth
.ןויד תוצובקו ינורטקלא ראוד תועצמאב ימואלניב טקיורפ
.KIDLINK ןוגריא ידי לע לעפומ טקיורפה

21st Century Schoolhouse - תחאו םירשעה האמה לש רפסה תיב
הלועפ ףותיש ,הליהקב ךוניח ,ימוקמה רושימב הלועפ) הסיפתה ירקיע
(ימואלניב
םידימלת לש רקחמ תודובעל תואמגוד
םידימלת לש רקחמ תודובעל תופסונ תואמגוד
הביבסה רבדב (הנמא) הרהצה
ךוניח לעו תיתביבס תואירב לע טקיורפ - Schoolhouse 2000
תואירבלאובמה ףדל הרזח
ףועמ תכרעמל הרזח