ןופלאה ליגרת לע ןוידו חותינ

רפסמל םיפתתשמה ומשרש םילימה תא חולה לע ונמשר ןושארה בלשב
:תורחבנ תויתוא
,ליימ-יא ,ישיא ,תוכיא ,הלחא ,ןוחבא ,טנרטניא ,םיקפוא ,רתא
לוחתיא ,רשוא

,תלד ,ןוימד ,םירוביד ,חיש-וד ,םיקוחר םירבד ,גולאיד ,ראד
ילאיצנרפיד

,תוריהמ ,שופיח עונמ ,םוינלימ ,גולונומ ,בשחמ ,תורוקמ ,עדימ
,שגרמ ,אכדמ ,דמלמ ,ביהלמ ,העינמ ,עינמ ,עונמ ,בושמ ,רכממ
תונמוימ

:תונושה תויתואה ךותב תובושח םילימ לע ונעבצה ןכ ומכ
,היגולונכט ,רשק ,יוריג ,הפישח ,םימוסחמ תצירפ ,הדימל ,ןימז
תונרקס ,תרושקת ,שודיח ,רקח ,טא'צ ,השילג

:איה טנרטניאה תשר ונניעבש ונמכיס
םלוע -
ומצע ינפב םלוע -
ילאוטריו םלוע -
ךרד תצירפ -
ערו בוט וב שי -

?רפסה תיבב טנרטניאב שמתשהל יאדכ המל :ונלאש
םיבייח ,הרירב ןיא לבא ,יאדכש חוטב אל .1
.תיבב טנרטניא שי םידימלתה לכל אל .2
.תושדח הדימל יכרדב שומיש רשפאמ .3
.רתוי בוט םידימלתה תא ןווכל ונל רשפאי .4

תיבב טנטרניאב שמתשהל לכונש ידכ תושעל םיכירצ ונא המ :םג ונלאש
?רפסה
.תושדחה תויונמוימה תאו (טנרטניא) ילכה תא ריכהלו דומלל .א
.ילכה תא תמלוהה היגולודותמה תא ריכהל .ב
עדוי דימלת םע דדומתהל דומלל .ג
ףועמ תכרעמל הרזח