תירבעב ,טנרטניאב שופיח ירתאו םיסקדניא

תירבעב ,טנרטניאב שופיח ירתאו םיסקדניא
http://www.walla.co.il
http://www.tapuz.co.il
http://www.sababa.co.il
http://www.index.co.il
http://www.netking.com
http://www.start.co.il
http://www.achla.co.il
http://www.reshet.co.il
http://www.zooloo.co.il
http://www.iol.co.il
http://www.nana.co.il

םייתלשממ םיתורשו םידרשמ
http://www.knesset.gov.il - תסנכה רתא
http://www.info.gov.il - לארשי תלשממ לש רתאה
http://www.court.gov.il - תטפושה תושרה
http://www.cbs.gov.il - הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה

:תרושקתו תושדח
http://www.haaretz.co.il ץראה ןותיע
http://www.maariv.co.il בירעמ
http://www.israelnews2.co.il םייתש ץורע תושדח
http://glz.msn.co.il/html/news/news.asp להצ ילג
http://bet.iba.org.il לארשי לוק

בגנ
http://www.boker.org.il/meida/negev/meida.htm בגנ עדימ רגאמ
http://www.boker.org.il השרדמה רתא
http://ramat-negev.org.il בגנ תמר תירוזיא הצעומ

:םייכוניח םירתא
http://www.snunit.k12.il תינונס עדימ תכרעמ
http://www.cet.ac.il ח"טמ לש רתאה
http://geography.boker.org.il היפרגואיגל םירומ תשר
http://etni.org.il תילגנאל םירומ תשר
http://www.ort.org.il טרוא תשר לש רתאה
http://www.amalnet.k12.il למע תשר לש רתאה
http://www.macam98.ac.il םירומ תרשכהל תוללכמה רתא
http://www.education.gov.il ךוניחה דרשמ לש רתאה - חוא
םורד זוחמ ,ךוניחה דרשמ לש רתאה
http://www.tilda.edu-negev.gov.ilףועמ תכרעמל הרזח