םייטנרטניא םילכ תועצמאב טנרטניאה םלוע םע תודדומתה

15.5.2000 ינש שגפמ


טנטרניאב ,טנרטניאה לע םיסרוקו םיכירדמ
,תינונס ,יתשר ודוד ,טנרטניאה תשר יתורשל אובמ
1993 http://www.snunit.k12.il/internet.html

(תירבעב) טנרטניאה תרכהל רועיש
http://www.itpolicy.gov.il/wbt/mainpage.htm

(תילגנאב) טנרטניאב םיפד תיינבל ילאוטריו סרוק
http://www.w-angle.galil.k12.il/red/etniwebpage

– תילגנא ידמוללו תילגנאל םירומל טנרטניאב םיטקיורפ
תומוקמב םילהנתמה םיטקיורפ לש (תילגנאב) המישר
http://www.wfi.fr/volterre/inetpro.html םלועב םינוש

(םידימלתל סרוק) טנרטניאה תועצמאב תילגנאב ילאוטריו סרוק
http://web.macam98.ac.il/~elaine/eti

תירבעב םיכירדמ לש ףסואל רעש – םיבשחמל טסיפמרטה ךירדמ
(דועו טנרטניא ,הרמוח ,הנכות) םיבשחמה םוחתב םינוש םיאשונל
http://www.guides.co.il


םינוש םיאשונב חישו ןוידל טנטרניאב ןויד תוצובקו םימורופ
BlaBla4u
המבה תוינמואב םינדה םימורופ תכרעמ - השדח המב
םידליל םימורופ - םוב הננב
םיאשונ תורשעב םיליעפ םימורופ - ענענ לש םימורופה רתא
הבהאו תויורכה ,הקיטורא :םייטנמור םיאשונ לע םימורופ - קיטנמור
ומכ םיאשונב םיצועיי םימורופ ללוכ ,גניקטנ לש םימורופה
דועו הטאידו הנוזת ,היגולוסקס ,םיבשחמ ,היגולוכיספ
תוננב םורופ
תוילאוטריו תוליהקל רעשה - םירוביד םורופ
הלאוו לש םימורופה
להנמ שי םורופ לכל .תרקובמה טנרטניאה תשר - תשרומ לש םימורופה
.םורופה תא להנל יארחאה
לע יארחאה להנמ שי הליהק לכל IOL לש תוילאוטריוה תוליהקה תכרעמ
םורופה ךותב תרושקתה
זופת לש םימורופה תכרעמ
תינונס לש ןוידה תוצובק תכרעמ
תינונסב םימייקה עדימה ירגאמל םירושקה םיאשונב ןה ןוידה תוצובק
בהז טנרטניא לש םימורופה
ירועישב הרזעל םימורופ ללוכ .טרוא תשר לש ןוידה תוצובק תכרעמ
תודסומב םויה רדס לעש םיאשונב םירושקה םינוש םימורופו תיב
ךוניח
תשרב םישנ - ר"שנ לש רתאב םימורופ תכרעמ
יאשונב ןויד תוצובק ,עדת אל - לאשת אל םא - ןויס לש םימורופה
םיבשחמףועמ תכרעמל הרזח