"הטימש" אשונל תורוקמ
א"סשת ביבא ,"בגנב םיקיפא" רפס תיב תווצל

םידלי ינגל םידומיל תינכת - 'דל ץראה התבשו
ידי לע םידלי ינגב הטימש אשונב םידומיל תינכת תכירעל הכרדה
.םורד רפכב ץראהו הרותה תשרדמ
ידוסי םדק ךוניחל ףגא ,יגוגדפה להנמה ,ךוניחה דרשמ לש ךמסמ

םידלי ינגל ,הטימש אשונב הבחרה - המדא
לש "תשרב ןג" ךותב ,םידלי ינגב "הטימש" אשונ דומילל תורוקמ
ידוסי םדק ךוניחל ףגאה

ץראה תבש
הטימש תנש לע דומילו ןויד ,ןויעל תורוקמ
תוברתהו ךוניחה דרשמ ,תינרות תוברתל ףגאהמ

הטימשה תוצמב םיירסומו םייכוניח םיטביה
ןמלוצ ןתנ תאמ

"הטימש" אשונל תורוקמ
ביבא לת זוחמב יתד יתכלממה ךוניחה לש רתאהמ

"הפיכ" רתאב הטימש אשונב םירמאמ - עבשה תנש הברק
ל"צז הירנ יבצ השמ ברה תאמ ,ץראה תבש
הוצמה ימעט
לובזורפו םיפסכ תטימש
הטימשה תארקל יונה ןג תנכה
הינקל ישעמ ךירדת

הטימש רתא
הדוהי 'רד תלהנהב ,חורו תודהי ידומילל זכרמ ,"תעד" ךותב
.גרבנזיא
,ת"ושה תורפס ךותמ ,םירמאמ ,םייתכלה םימוכיס ,הארוה ירמוח רתאב
.דועו הידמיטלומ תוליעפ ,הכורעת

הטימש אשונב תע בתכ
םורד רפכב ץראהו הרותה תשרדמ לש

הטימש אשונב םורופ
"תשרומ" לש רתאב ,הטימש אשונב חותפ ןויד

?הטימש תנש יהמ
לארשיל תמייקה ןרקה לש רתאב

א"סשת הטימשה תנשל תוחול
ץיבוקשרה לאינד 'פורפה ברה


שדוק תורפס
,כ"נתה לש םיאלמה םיטסקטה תא ליכמה ,"תינונס"ב שדוק תורפס רגאמ
הרות הנשמ ,ימלשוריה דומלתה ,ילבבה דומלתה ,אתפסותה ,הנשמה
.ם"במרהל
.םירשוקמ םיקוספהמ קלח

הכרדכ הנשמה


(תילגנאב) הטימש תנש לע רבסה

(תילגנאב) הטימש תנש לע רבסה דוע

(תילגנאב) הטימש תנש לע ףסונ רבסה

(תילגנאב) הטימש תנשל ישעמ ךירדמ
לארשיב "ריעצה לארשי" ינבר תצעומ
ףועמ תכרעמל הרזח