טנרטניאה םע הדובעל הכרדה יפד.בגנה תמר תירוזיאה הצעומה יבשותל FREENET -הו טנרטניאה תרכהב יסיסב סרוק ךלהמב ונכוה הלא םיפד

:םיכירדמ

יתביבס ךוניחל ןוכיתה רפסה תיב - ןויס הנח
יתביבס ךוניחל ןוכיתה רפסה תיב - דיול דוד
בגנ תמר טנ-ירפ - טייר ידנר

:תושיגפה לש םייזכרמה םיאשונה

אובמ .א

םייזכרמ םיגשומ לש הרצק הריקס : FREENET -הו טנרטניאה תרכה .1
םישדח םישמתשמל טנרטניא תונובשח תחיתפ .2
.FREENET-לו טנרטניאל תורבחתה .3

תרושקת תונכות תנקתה
םדומב תורשקתה
השרדמב ןוכיתה רפסה תיבמ תורבחתה
םיבאשמ רפס תיבמ תורבחתה

תשרב עדימ ירגאמ .ב

.WWW - טסקט רפיהו טסקט .1
.Netscape - תשרב טווינו השילג .2
.FREENET -ה תבכרה .3

.PINE - ינורטקלא ראוד .ג

תינורטקלא תבותכ .1
ינורטקלא בתכמ .2
תשר יסומינ .3
:ראוד תבית לוהינ .4

ראוד תאירק
בתכמ תביתכ
בתכמל הבושת
תירבעה הפשב הבימת
םיבתכמ קויתו ןוימ
תובותכ רפס
המיתח

.Netscape Nail תמגדה .5

.maling list ,הצופת תומישרו ,listserv ,ןויד תוצובק .ד
.IRC - תשרב החיש .ה

.FTP .ו

.TELNET .ז

.Home Page תביתכו HTML -ל אובמ .ח

"ישילשה גוסהמ םישגפמ" .ט

:טנרטניאה תועצמאב תרושקתל םיפסונ טנרטניא יתורש לש המגדהו תורכה -

TALK
REAL AUDIO
CU-SEEME
IRC
FREETEL
INTERNET PHONE

'דכו MUD ,MUSE :תשרב םייביטקארטניא םיקחשמ ןכו -

.םיפתתשמה תושקבל םאתהב תינכתה תא םיאתנ סרוקה ךלהמב .םייונישל סיסב איה וז תינכת

:ינורטקלאה ראודה תועצמאב תושקבבו תולאשב ונילא תונפל םינמזומ םתא

hannah@ramat-negev.org.il - ןויס הנח
david@ramat-negev.org.il - דיול דוד
randy@ramat-negev.org.il - טייר ידנר

ףועמ תכרעמל הרזח