?בתכמל םיבישמ דציכ


הדוקפב שתשהו בתכמה לא סנכה :ךילא חלשנש בתכמ לע תונעל ידכ
:הלאשה עיפות ךסמה תיתחתב REPLAY :(R)

Include original message in Reply?

ןכב בישהל לוכי התא ?ירוקמה בתכמה תא ךלש הבושתב לולכל םאה -
.(N) אלב וא (Y)

המוד תינבת לבקת ,ירוקמה בתכמה תא ךתבושתב לולכל אלש רחבת םא
אצמת ןאכ םלוא .COMPOSE הדוקפב תשמתשה רשאכ תלבקש תינבתל
אשונה תא ”SUBJECT“ הרושבו ,חלושה לש ותבותכ תא ””TO הרושב רבכ
יכ ןייצמה (RE) ”IN REPLAY“ יוטיבה תא וינפלו ,ירוקמה בתכמה לש
.אשונ ותואב בתכמל הבושת יהוז

לע עיפוי אוה - הבושתה ךותב ירוקמה בתכמה תא לולכל רחבת םא
ךיראתהו ירוקמה בתכמה בתוכ לש ומש עיפוי בתכמה שארב רשאכ ,ךסמה
לוכי התא תעכ .">" ןמיסה עיפומ הרוש לכ לש ןימי דצמו ,בתכמה בתכנ וב
ןיב ךתבושת תא בותכל BACKSPACE שקמ תרזעב תורושה תא חוורל
תודוקנה ןמ תחא לכל ךתבושתב סחיתהלו ירוקמה בתכמה לש תורושה
.ירוקמה בתכמב שיש

שמתשהל ץלמומ אל - תירבעב הבושת תביתכ תרשפאמ ^R הדוקפה
.ירוקמה בתכמה תא הבושתב לולכל םיצור םא וז הדוקפב

. Y -ב הנע ךכ רחאו ^X הדוקפב שמתשה - בתכמה חולשמל

הדוקפב שמתשהל ךילע תרחא תבותכל תלבקש בתכמ ריבעהל ידכ
תורושהש ,בתכמ לש תינבת רוצי וז הדוקפב שומיש .FORWARD ( F)
בתכמה ףוגב .ךנוצרכ ןתוא אלמל ךילעו תוקיר ולש ןוילעה קלחב
ריבעמ התאש ינפל .תוירוקמה תורתוכה ללוכ ,ירוקמה בתכמה עיפוי
.םייוניש וב עצבלו ותוא ךורעל ךתורשפאב שי - בתכמה תא


To :
Cc :
Attchmnt:
Subject : Renana (fwd)
----- Message Text -----
---------- Forwarded message ----------
Date: Sun, 27 Oct 1996 12:03:21 +0200 (IST)
From: Jeff Gordon
To: Hannah Sivan
Subject: Renana

27.10.96. Shalom Hannah: Thanks for Renana's contact details. I will speak with her directly and ask her for three copies of her submission. If she cannot produce them, then I will return to you to discuss how best to copy it. Regards - Jeff.