ךלש ראודה תבית תא להנל ךל ורזעיש תודוקפ רפסמ


:(INDEX ךסמ) םיבתכמה תמישרב אצמנ התא רשאכ

"D" הדוקפב שומישה םע DELETE (D) הדוקפה ידי לע תישענ :בתכמ תקיחמ *
תנכותמ האיציה ינפל עצבתת בתכמה תקיחמ .קוחמל תיצרש בתכמה ןמוסמ
.בתכמה תקיחמ תא תלטבמ UNDELETE (U) הדוקפה .PINE ראודה

ךסמב תאצמנה הלימל עיגהל ךל רוזעת - WHEREIS (W) הדוקפה :הלימ שופיח *
לש אשונ ךותמ וא תבותכ ךותמ תזורחמ וא הלימ תויהל הלוכי וז) סקדניאה
.INDEX ךסמב םיעיפומה - בתכמ

ךלש םיבתכמה תמישרב ורפסמש בתכמל עיגהל הצור התא םא : ךמסמל הציפק *
.JUMP (J) הדוקפב שמתשה - ךל עודי

לכ תועיפומ PINE לש םינושה םיכסמהמ דחא לכ לש תיתחתב יכ בל ומיש אנא *
.ךסמ ותאמ םשייל רשפאש תודוקפה

:יכ רוכזת םא ךל רוזעי

.ךסמה תיתחתב תודוקפה לגרס תא הנשמ O הדוקפה
.PINE לש ישארה ךסמל ריזחמ M הדוקפה