ראודה ןוגריאו "תויקית" תנכה


"היקית"ב םתוא ןגראלו תלבקש םיבתכמה תא "קיית"ל ךתורשפאב שי
.םיקית לש בר רפסמ חותפל לוכי התא .םיאשונ יפל

:(FOLDER) - "םיקית" 3 םימייק רבכ שמתשמ התא הב - PINEה תנכתב

ךילא עיגמה ראודה לכ רמשנ םש - INBOX *
תחלשש ראודה לכ רמשנ םש - MAIL-SEND *
ןיידעו בותכל תלחתהש םיבתכמ םירמשנ םש - MASSAGES-SAVED *
לכות ,ותחילש תא תועשהל טילחמו בתכמ בתוכ התא רשאכ) תחלש אל
הז בתכמ .וב לפטתו בושתש לע ותוא רומשל ידכ ^O הדוקפב שמתשהל
בושתש האבה םעפה דע MASSAGES-SAVED קיתב םייתניב ןסכואי
טילחהל שקבתת ,שדח בתכמ בותכל ליחתתש ינפל ,ללכ ךרדב .וב לפטל
.(תיעשהש בתכמב לפטלו בושל הצרת םא

חתפ .חלושה םש יפ לע ,לבקמ התאש םיבתכמה תא ןיימל לשמל לכות
:DAVID -מ תלבקש םיבתכמה לכ רובע , davidםשב "קית"
הדוקפב שמתשה - רומשל הצור התא ותואש בתכמה לש ךסמב
הצור התא וב קיתה םש תא םושרל שקבתת . MASSAGE SAVE (S)
םא .(דבלב תונטק תויתואב שמתשה) david םושר .בתכמה תא רומשל
קית םייק אל ןיידע םא .םש רמשיי בתכמה ,הז םשב קית םייק רבכ
.הז םשב קית לש ותחיתפ תא רשאל ךילע היהי - הז םשב


הדוקפב שומיש ידי לע םיקיתה תמישר תא תוארל לכות
ליכמה ךסמ לא ךתוא איבי וז הדוקפב שומיש .LIST FOLDERS (L)
םיקיתה דחא ומש .ךלש ראודה תביתב םיאצמנה םיקית לש המישר
תועצמאב עובירה תא ריבעהל לכות - ההכ עוביר תועצמאב ראוי
קיתה תא חתפ .חותפל ךנוצרבש קיתה לא עיגתש דע םיציחה
.ENTER שקמ לע השקה תועצמאב


הדוקפב שומישה תועצמאב קית לא עיגהל לכות
התא וילא קיתה םש תא שיקהל שקבתת .FOLDER TO GO (G)
קיתל וז הדוקפ ךתוא ריבעת - המואמ שיקת אל םא .עיגהל הצור
.(INBOX) סנכנה ראודה