"תובותכ רפס" לוהינ


ךותמ ינורטקלא ראוד לש תבותכ תחקל תרשפאמ TAKE ADDRESS (T) הדוקפה
.רתוי רחואמ דעומב שומיש ךרוצל ,"תובותכה רפס"ב התוא רומשלו תלבקש בתכמ

הדוקפ םיליעפמ רשאכ .בתכמ םיארוק ובש ךסמ ךותמ השענ "T" הדוקפב שומישה
,רוחבל לכות .בתכמב תויוצמה ינורטקלאה ראודה תובותכ לכ ךסמה לע תועיפומ - וז
ראה .רומשל הצור התאש תבותכה תא ,םיציחה תרזעב
. ENTER שקמ לע שקהו וז תבותכ
יוניכה תא םושר .תבותכה תכייש ולש םדאל רצק יוניכ - "NICK" רוחבל שקבתת הז בלשב
רוכזל ךרטצת - וז תבותכ "ףולשל" הצרת רשאכ) .ENTER שקהו ,תונטק תויתואב תרחבש
.(תתנש יוניכה תא

."תובותכה רפס"ב ורמשיש יפכ ,וז תבותכב םירושקש םינותנה לכ ךסמה לע ועיפוי תעכ
:לשמל .^X הדוקפב שומיש ידי לע ,תאצלו רומשל דימ וא םייוניש ךורעל לכות


Nickname : amshav
Fullname : Amshav
Fcc :
Comment :
Addresses : Amshav <amshav@dune.ramat-negev.org.il>
Edit any of the fields, just like you would do in the composer. Additional comma-separated addresses may be entered in the address field. It is ok to leave fields blank. Press ^X to save the new entry.


.PINE לש ("M") ישארה ךסמה ךותמ "A" הדוקפב שומיש ידי לע ,ךלש "תובותכה רפס"ב וייעל לכות
:אמגוד ןלהל


david Lloyd, David David Lloyd <davidl@dune.ramat-negev.org.il>
hannahs Sivan, Hannah Hannah Sivan <hannahs@dune.ramat-negev.org.il>
neuro sivan, hannah hannah sivan <neuro@bgumail.bgu.ac.il>
randy Wright, Randy Randy Wright <randy@dune.ramat-negev.org.il>

,תובותכה רפס ךותב התא םא :םישדח (תובותכ) םיכרע סינכהל ןתינ תובותכה רפס ךות לא
:עדימ סינכהל לכות הילא ,תינבת לבקת - (A) Add שקה


Fullname :
Fcc :
Comment :
Addresses :

וא "TO" תורושב "תובותכה רפס"ב תרמשש תובותכה תא בלשל לכות
תחאב (NICK) יוניכה תא בותכל ךילע .בתוכ התאש םיבתכמב "CC"
םייוניכ רפסמ םושר - םינעמנ רפסמל בתכמ חולשל ידכ .הלא תורושמ
.תורושה תחאב (םיחוור אללו ,קיספב הזמ הז םידרפומ)

רפס"ב תועיפומה תובותכה"תובותכ תמישר" רוציל םג לכות ךשמהב
הצובקל עובק ופואב םיבתכמ חולשל ךתעדב שי םא - ךלש "תובותכה
:לשמל .םישמתשמ לש תמיוסמ


Nickname : friends
Fullname :
Fcc :
Comment :
Addresses : david,hannahs,neuro,randy


:השדח הרוש תובותכה רפסל הפסונ זאוdavid Lloyd, David David Lloyd <davidl@dune.ramat-negev.org.il>
hannahs Sivan, Hannah Hannah Sivan <hannahs@dune.ramat-negev.org.il>
neuro sivan, hannah hannah sivan <neuro@bgumail.bgu.ac.il>
randy Wright, Randy Randy Wright <randy@dune.ramat-negev.org.il>
friends
DISTRIBUTION LIST:


[ Select Here to See Expanded List ]


" friends“ בותכתש קיפסמ ,ךיריבחל בתכמ בותכל תעכ הצור התא רשאכ
.ךירבח לכל בתכמה תא חלשי בשחמהו - " TO" הרושב