המיתח ךל ןכה


תרמשנ המיתחה .ךלש םייישיאה םיטרפה םיאצמנ ובש בתכמה לש קלח ותוא וניה המיתח
המיתחה - בתכמ בתוכ התאש םעפ לכבו - ( signature. םשב) ךלש הביתב דחוימ ץבוקכ
.בתכמה לש תינבתה לע העיפומ תנכהש

םיטוטיצ ,םימגתפ הב םיבלשמו המיתחה תנכהל הבר בל תמושת םישידקמ םיבר םישנא
תומיתח לש םיפסוא טנרטניאה תשרב םנשי .(דבלב תדלקמ יוות) ascii יוותב םירויצ וא
.ךתשקבכ ascii יוותב םירויצ תוניכמה תודחוימ תונכות אוצמל לכות םהבש םירתא םגו

:המיתח ןיכהל ידכ

(M הדוקפב שמתשה) PINE לש ישארה ךסמה תא ךל .1

(SETUP) S - ב רחב .2

(SIGNATURE) S - ב בוש רחב .3

בצעל ךכות הז ךסמב . ( PICO םשב ךרוע לש ךסמ והז) קיר ךסמ ךינפל שי תעכ .4
.ךמעט יפ לע המיתח ךל
אלו תדלקמה לע םיעיפומה םיוות קר) דבלב ascii יוותב שמתשהל רוכז
- םייתחת םיווקב וא תושגדהב שמתשהל תורשפא ןיא ,^B ומכ םיוות לש ףורצ
.(םיפילחת לש עפש שי ךא
.תורוש 9 לע הלעי אל ןלדוגש תומיתח רוציל לבוקמ

ךסמל הרזח אצו התוא רומש - ךנוצר תא העיבשמ תבצעש המיתחה רשאכ .5
םעפ לכבו ,הנכומ ךלש המיתחה תעכ .(^X הדוקפב שמתשה) PINE לש ישארה
.תיטאמוטוא וילע ססונתת ךמיתח - בתכמ בותכתשכ
.ךמצעב ךכב חכווהלו COMPOSE (C) תדוקפ תא תעכ תוסנל לכות

םהב , ascii יוותב םירויצו תומיתח לש םיפסוא םיליכמה םירתא רפסמ תשרב םנשי
:ךלש המיתחה בוציעב רזעהל לכות

http://www.isisnet.com/MAX/signart.html

http://student.twi.tudelft.nl/~s652402/sigs/