:PINE ינורטקלא ראודל תירבע הכימת


בתכמה ףוגב .תילגנאב בותכ - תרתוכה לש תורושה תא - ^B הדוקפב שמתשה - תירבעב בתכמ רוביחל
.תירבעב הביתכ ךל רשפאיו ךסמה ןימיל ,תיטאמוטוא ,ןמסה רובעי -

בתכמה ףוגב .תילגנאב בותכ - תרתוכה לש תורושה תא - ^B הדוקפב שמתשה - תירבעב בתכמ רוביחל
.תירבעב הביתכ ךל רשפאיו ךסמה ןימיל ,תיטאמוטוא ,ןמסה רובעי -

הבושתב לולכל םיצור םא וז הדוקפב שמתשהל ץלמומ אל - תירבעב הבושת תביתכ תרשפאמ ^R הדוקפה
.ירוקמה בתכמה תא


ריבס .תירבעב הביתכו האירקב תכמות הצעומה לש תרשה יבג לע תנקתומה PINE תנכות יכ ןיבהל בושח
תוכמותה ינורטקלא ראוד תונכות םהיתוחוקל תושרל םידימעמ ץראב טנרטניאה יקפס לכ יכ חינהל
ץמוא אל ןיידעש ךכל ישוקה תא תסחימה הנעט שי) תונוש תוטישב תולעופ ןה םא םג ,תירבעה הפשב
וא תירבעב ךל ובתכיש םיבתכמ אורקל לכות אל יכ ןכתי .(טנרטניאב תירבעה הפשה יבגל דיחא ןקת
.בתוכ התאש המ תא אורקל ולכוי אל םירחאש

תנכות התואב םישמתשמה FREENET-ה ישמתשמ לכל - תירבע בותכלו אורקל היעב תויהל הכירצ אל
אורקל ולכוי PINE -ב םישמתשמ ,תירבע אורקל ולכוי Netscape Mail -ב םישמתשמ) ינורטקלא ראוד
אל תירבעה - PINE -ב שמתשמל תירבע בותכי Netscape Mail שמתשמ םאש יאדול בורק לבא - תירבע
םילוכי םתא םא קודבל שי - תשרב שמתשמל תירבעב בתכמ בתוכ התאש ינפל ,ןכל .האירק היהת
.הז לש הז תירבעה תא אורקל

םילוכי םניא םה ןכלו תירבעב הכימת אלל טנרטניא יתורש םילבקמ - ל"וחב INTERNET ישמתשמ
.ךכ םשל םידחוימ םירודיס םישוע םה םא אלא - תירבע בותכל וא אורקל

:םיאבה םירתאב אוצמל ןתינ וז היגוסב הכרדהו ףסונ רבסה

http://www1.snunit.k12.il/heb_new.html

http://www.hevanet.com/dshivers/mikhtav/