(mailing lists) הצופת תומישרו ( discussion groups) ןויד תוצובק


םיאשונב ינורטקלא ראוד םהיניב םיפילחמה םישנא לש תוצובק ןה ןויד תוצובקו הצופת תומישר
.הצופת תמישר לכלו ןויד תצובק לכל שארמ םירדגומה ,םימיוסמ

:םיגוס ינשמ םיטובור ללכ ךרדב םילהנמ הצופתה תומישרו ןוידה תוצובק תא

.majordomo וא listserv

ראש ןיב תיטאמוטוא התוא ץיפמ אוה - ןויד תצובק לע םייונמה דחאמ בתכמ לבקמ טובורה רשאכ
- subscirbe ומכ ,תודוקפ לש םצמוצמ רפסמ םיריכמ םיטובור .וז ןויד תצובק לע םייונמה םירבחה
.המישרמ קחמהל ידכ - unsubscribe ןכו המישרל ףרטהל ידכ

םישל שי . תויסיסב הלעפה תוארוה ליכמה בתכמ םילבקמ ללכ ךרדב - המישרל םיפרטצמ רשאכ
תועדוה חולשל ידכ הינשהו טובורל תודוקפ חולשל ידכ תחאה :תודרפנ תובותכ יתש תומייק יכ בל
תצובקל םישדח םיפרטצמ .םכילא חלשנה ינושארה בתכמב אוצמל ןתינ - תובותכה תא .המישרל
םינוידב ףתתשהל חרכה ןיא .םיפתתשמה ראש ינפב םמצע תא גיצהל ללכ ךרדב םישקבתמ - ןוידה
.הצובקה תא םיליעפמ םהב םיפתתשמה םירבחהו החנמ ןיא תוצובקה תיברמל יכ רוכזל שי םלוא

,םיירקחמ םיאשונ ,םלועב אשונ לכב טעמכ - ןויד תוצובק יפלא תורשע טנרטניאה תשרב תומייק
תריציל רישכמ םג תווהל הלוכי ןוידה תוצובקו הצופתה תומישר .םייאופרו םייתרבח ,םייעדמ
.תשרב םירחא םישמתשמ םע תויורכהו םירשק

הצופתה תומישרו ןוידה תוצובק לש תוכורא תומישר םיליכמה םירתא לש תובותכ שולש ןלהל
.םיוסמ אשונב הצופת תמישר רתאל רשפאמה שופיח עונמ םיליכמ םינושארה םירתאה ינש .תשרב
.הצופתה תומישרל תופרטצהל רשאב תויחנהו הרזע םיליכמ םירתאה תשולש לכ

http://www.liszt.com/

http://tile.net/lists