יסיסב ךירדמ - HTML יפד תביתכ


תרשפאמה הטושפ תונכת תפש איה (HTML) Hyper Text Markup Language
.טנרטניאה תשרב עדימ ירגאמב ילאוטסקט-רפיה עדימ יפדב עדימ גיצהל

תביבסב בתכנ אוה םא .HTML תמויסב דימת םייתסי HTML ץבוק לש םש
3 תב תמויס תרשפאמה) DOS הלעפהה תכרעמ לש תולבגמה ללגב .UNIX
.HTM תמויסב PC תביבסב HTML ץבוק םייתסי - (תויתוא

:עובק הנבמ HTML ףדל


  <HTML>
  <HEAD>
<TITLE>   </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  </BODY>
  </HTML>


</HTML> -ב םייתסמו <HTML> -ב ליחתמ דימת ףדה *
,גצומה ףדב תועיפומ אלש ,תכרעמל תובושח תועדוהל םוקמ - "ףדה שאר"ב *
</HEAD> ןיבל <HEAD> ןיב
</TITLE> ןיבל <TITLE> ןיב - "ףדה שאר" רוזיאב העיפומ "ףדה תרתוכ" *
בשחמב הארנ וניא הז קלח םג
</BODY> ןיבל <BODY> ןיב עיפומה - "ףדה ףוג" אוה ךדה לש הארנה קלחה *

:םידיחיב וא יגוז הנבמב תועיפומ HTML לש (TAGS) תויגת<1H> </1H> רתויב תולודגה (Headers) תורתוכ
<2H> </2H> תונטק רתוי 
<3H> </3H>  
<H4> </H4>  
<5H> </5H>  
<6H> </6H> רתויב תונטק 
<B> </B>  השגדה
<CENTER> </CENTER>  הרוש זוכרימ
<BLINK> </BLINK>  בוהביה
<HR>   ךסמה בחור לכל וק
<BR>   הרוש ףוס
    (תחא הרוש לש חוור שי - וז תיגת ירחא)
<P>    אקספ ףוס
   (תורוש 2 לש חוור שי - וז תיגת ירחא )(LISTS) תומישר
(Order List) יטאמוטוא רופסימ
 
<P>  SCHOOL LIST
<OL>
<LI>  CLASSES
<LI>  STUDENTS
<LI>:  TEACHERS
</OL>
:ךכ עיפוי
SCHOOL LIST
1 .CLASSES
2 .STUDENTS
3 .TEACHERS
םישמתשמ <OL> -ו </OL> ב המישרה תא םייסלו ליחתהל םוקמב םא
:( Unordered List) תרפסוממ אל המישר םילבקמ ,<UL>< -ו </UL> -ב

SCHOOL LIST
- CLASSES
- STUDENTS
- TEACHERS( TABLES) .תואלבט

:םידירפמ םיוק ילב וא םע תואלבט לבקל רשפא

 <center>
 <table border width="60%">
 <tr> <th> Class</th><th> Boys</th><th> Girls</th></tr>
 <tr> <th> Tet </th><th> 20</th><th> 13</th></tr>
 <tr> <th> Yod</th><th> 15</th><th> 18</th></tr>
 </table>
 </center>

:לבקנ

Class Boys Girls
Tet 20 13
Yod 15 18


:תונומת
<img src="הנומתה ץבוק םש">

םגו רתוי הבוט טמרופב הסיחדה) JPAG טמרופב תויהל תובייח תונומת
(תולודג תונומתל םיאתמ אוה ןכלו ,רתוי הבוט ץבוקה לש היחתפה תלוכי
.( K50 דע ןלדוגש תונומתל םיאתמ) GIF וא

:אמגוד

 <img src = "david.gif">
:הנומתה ביבס תרגסמ םיצור אל םא
 <img border=0 src="david.gif">
:םירחא WWW ירתאל וא םירחא HTML יפדל םירשק - LINKS
 
 <a href="http//:ietn.snunit.k12.il>/English Teachers/"></a>

לא םיחלשנ ,ןהילע םיקילקמ םאו ,תושגדומ ויהי English Teachers םילימה
:ותבותכש רתאה
http://ietn.snunit.k12.il
:הנומת לע םג עיבצהל רשפא
<a href="http://ietn.snunit.k12.il/david.gif">David's Picture</a>
:עיבצמכ הנומתב שמתשהל רשפא
<a href="http://ramat-negev.org.il/edu/env"><img src="school.gif"></a>

.רפסה תיב לש רתאה לא םיחלשנ ,הילע םיקילקמ רשאכ ,רפס תיב לש הנומת העיפומ הז הרקמב
:(Mailto) ראוד תיגת

 <a href="mailto:hannah@environment.negev.k12.il">hannah@environment.negev.k12.il</a>

(תינבת) ספוט לבקנ  hannah@environment.negev.k12.il  לע שיקנ םא הז הרקמב
.וז תבותכל ראוד חולשמל

:תבותכב
http://ramat-negev.org.il/intsoft.htm

לכות םתוא ,DIDA וא HTMLED ומכ "HTML יכרוע" רפסמ אוצמל לכות
ורזעיש "םיריממ" רפסמ םג םש אצמת .ךשומישל ,ךלש בשחמה לא ריבעהל
.( HTMLFLIP לשמל) תירבעב HTML יפד תבותכב ךל