יתיבה בשחמב (טקסידמ) תרושקת תונכות תנקתה


תרשה להנמ ,טייר ידנרמ לבקל םילוכי FREENET -ה ישמתשמ
יבג לע .יתיבה בשחמב הנקתהל תרושקת תונכות ליכמה טקסיד
EWAN תנכותו , Trumpet Winsock, Tcpman ,תרושקתה תנכות תאצמנ טקסידה
תשרהמ דירוהל רתוי רחואמ רשפא תוצוחנה תונכותה ראש תא .telnet עוציב םשל
". http//:ramat-negev.org.il/soft/internet/pc/Unscreened/downloads.html "


תובר תורוצב עצבתהל הלוכי טנרטניאה תשרל תורשקתהה יכ ןאכ ןייצל בושח
.טווינ תונכותו טנלט תונכות ,תרושקת תונכות לש בר רפסמב שומיש ךותו
ורחביש םישמתשמל קרו ךא עויסו הכימת שיגהל לכוי FREENET -ה תווצ
.וירבח ידי לע וצלמוהשו תווצה ידי לע תורכומה תרושקתה תונכותב שמתשהל


:תוארוה

:תונולח תנכותב "םימושייה להנמ"ל סנכהל ךילע

"MSDOS" ןולחה תא חתפ : א בלש

A ןנוכל שימגה טקסיד סנכה : ב בלש

a :install :הדוקפה תא ספדה : ג בלש

תונולחל הרזח אצ ,םייתסמ unzip ךילהת רשאכ : ד בלש

( run) "הלעפה" וכותבו ,( file וא) "ץבוק" רחב "םימושייה להנמ" ךותב : ה בלש
C\:EWAN\INSTAL.EXE :ספדהו

שרדנש תא עצבו ךסמה לע תועיפומה תוארוהה ירחא בוקע : ו בלש

.EWAN ,winsock Telnet : םשב ןולח חתפי ךסמה לע : ז בלש

"םושיי טירפ" זאו (new) "שדח" וכותב ,(file) "ץבוק" םימושיה להנמב רחב : ח בלש
.(program item)

:דלקה : ט בלש

Description :trumpet Winsock
Command Line :c\:tcpman\tcpman.exe
”OK“ דלקה ךכ רחא

םיימעפ וילע שקה ,EWAN תצובק לש ןולחב עיפוי Trumpet Winsock לש ןוקיאה : י בלש

:אבה עדימה תא ליכמ אוהש אדוו "setup" וכותבו (file) "ץבוק" רחב :אי בלש


Name server : 194.90.176.98
Domain Suffix : ramat-negev.org.il
MTU : 576
TCP RWIN : 4096
TCP MSS : 536
”x ”on“ Internal PPP“


.ישיאה בשחמב םדומה תא שמשמה רעשה תא םאות (port) רעשה יכ אדו
.םייונישה ועצוב םא "OK" שקה

."האיצי" זאו "ץבוק" רחב :בי בלש