גויח םדומ תועצמאב טנרטניאל תורשקתה


.תונולח תנכת לש "םימושייה להנמ" ןולחב איה ךילהתה תלחתה
"enter" שקמ לע הדלקהל איה הנווכה
Trumpet Winsock ןולח תא חתפ : I בלש

" Manual Login" וכותבו " Dialer" -ב רחב : II בלש

OK הבושתה תא לבקל רומא התא
,"setup”ב וכותבו , ( file) ”ץבוק”ב קודב ,הבושתכ OK תלבק אלו הדימב
.םדומה רבוחמ םילא רעשל ההז slip port רעשה יכ אדוו

:הלא ןופלט ירפסממ דחאב שמתשה .atdt<ןופלט רפסמ><enter> -ספדה :IV בלש
65726536557594
65726546557576
65726556557535
65726576557466
65726586557472
65726596557451
65726606557587
65726616572662

ךלש שמתשמה םש תא ספדה ,Userneme :ךסמה לע עיפויש לע ןתמה : V בלש

ךלש םדומה תמסס תא ספדה , Password :ךסמה לע עיפויש לע ןתמה : IV בלש

."enter" זאו "PPP" ספדה ,FRMOAZA ךסמה לע הארתש דע ןתמה :IIV בלש

.ESC שקמ לע שקהו ,תוינש 2 ןתמה

,הטמ הרומה ץחה לע השקה ידי לע) Trumpet Winsock ןולחה תא רעזמ :IIIV בלש
.ךסמה לש הנוילע-תינמיה הניפב אצמנה

('דכו EWAN ,Netscape( ךנוצרכ ,םימושייה דחא תא לעפה :XI בלש

:האיציל
Trumpet Winsock ןולחה תא רזחש *
Bye וכותבו , Dialer רחב *