םיבשחמה תדבעמב טנרטניאל הסינכו ,םיבשחמה תלעפה

יתביבס ךוניחל ןוכיתה רפסה תיב לש


בשחמה תקלדה :1 בלש

.F:> win <enter> - תונולחל הסינכ :2 בלש
"enter" שקמ לע שיקהל שי <enter> םיבתוכ רשאכ

:תרושקתה תונכת תא ליכמה ןולחה תחיתפ :3 בלש
Netscape 3.0 וא Netcape 2.0 ןולח לע הלופכ השקה שקה

:תרושקתל תורבחתה :4 בלש
רבוחמ ךנה - ןולחה תחיתפ םע) TCPMAN ןולח לע הלופכ השקה שקה *
קפסל םיגייחמ הז בלשב - גויח םדומ תועצמאב רוביחב .תרושקתל
(הצעומל - ונלש הרקמב - טנרטניאה
ידכ ALT + TAB שקמ לע םישיקמ וא , TCPMAN ןולחה תא םימצמצמ *
.הרוחא דחא ךסמ רוזחל ידכ ,םיכסמה ןיב לייטל

:ינורטקלאה ראודל תורבחתה :5 בלש
תרושקתה תרש לא ( Telnet) טנלטב םירשקתמו EWAN ןולח םיחתופ *
.הצעומב
:איה ( Host) הצעומב טנרטניאה תרש לש תבותכה
ramat-negev.org.il
תמישרל הצעומה תרש לש תבותכה תא ףיסוהל שי ,ךרוצה תדימב
:EWAN -ה תנכותב היוצמ רבכש םיתרשה
"New" רותפכב םירחוב -
ramat-negev :בותכ "Name" תצבשמב -
ramat-negev.org.il :בותכ ""Network adress ot host name תצבשמב -
OK רותפכ לע שקה -
לע םיימעפ םישיקמו ,תורשקתהל יוצרה תרשה םש לא ןמסה תא םיאיבמ *
.OK רותפכ לע םישיקמ וא ,תראומה הרושה

:6 בלש
תויתוא) ךלש שמתשמה םש תא ספדה :login ךסמה לע עיפומ רשאכ *
(םיחוור אלל ,תונטק
.ךלש תידוסה אמסיסה תא שקה password : ךסמה לע עיפומ רשאכ *
םיאור אל - ךלש תידוסה אמסיסה תא סיפדמ התא רשאכ :בל םיש
.תוחיטב ימעטמ ,ךסמה לע המואמ

- Welcome to the Ramat-Negev Freenet - :עיפוי ךסמה לע *

pine email handler
pico edit files
lynxwww in text mode
>

.ראודה תנכותל סנכהל ידכ pine שקה תעכ


.1-4 םיבלשה תא ,ןאכ בותככ ,עצבל ךילע - Netscape טווינה תנכתל רבחתהל ידכ
ןולחה תא (רבכעה לש ינמיה רותפכה לע הלופכ השקה ידי לע) חתפ - ןכמ רחאל
.אמססבו שמתשמ םשב ךרוצ ןיא - ןאכ .Netscape nevigator


:בשחמה יוביכו תכרעמה ןמ האיצי

.Q שקמב שומיש י"ע תרושקתה תנכותמ האיצי *

.exit תשקה ידי לע בגנ תמר לש טנרטניאה תרשמ האיצי *

הניפב - ןמיסה לע הלופכ השקה ידי לע ןולח םירגוס) טנלטה ןולח תריגס *
."האיצי" תריחבו "ץבוק" ןולח תחיתפ ידי לע וא ,ךסמה לש הנוילעה תילאמשה
.exit םירחוב וכותבו file ןולח םיחתופ תילגנאה אסריגב

.(הלאכ תחתפ םא) Netscape תונולח תריגס *

תועצמאב םיכסמה ןיב לייטל רשפא ,ךרוצ שי םא) TCPMAN ןולח תריגס *
.( ALT+TAB םישקמה

לע רשאכ logout הלימה תספדה ידי לע תימוקמה םיבשחמה תשרמ האיצי *
.F:> ןמיסה עיפומ ךסמה