בגנ תמר ןולאש


רגאמב םיוצמה םיתורשה לכ תא ריכמ התא םאה :ךמצע תא ןחב
?בגנ תמר תירוזיאה הצעומה לש עדימה

עדימה רגאמב עדימה יפד לע תואצמנ תואבה תולאשל תובושתה
http//:ramat -negev.org.il - בגנ תמר FREENET -ה לש
!!!שופיח תונכותה אלו רגאמה יפדב שומיש ךות תולאשה לע ונע


?תירבעב "תדבע-ןיע" לש ףדה לש תבותכה המ (1

? 15.11 תבש-ב שי תיתוברת תוליעפ הזיא (2

? " Israel’s Southern Landscapes" - םע-רב הביבא לש רפסה הלוע המכ (3

?םויה Jerusalem Post -ב תרתוכה המ (4

?ישילש ימיב םילשורי לארשי ןואיזומ לש החיתפה תועש המ (5

?הילד ץוביק לש homepages and phonebook - ה ףד לש תבותכה המ (6

? html יפד תביתכ לע עדימ אוצמל ןתינ הפיא (7

? MIRC - הנכותה תא דירוהל לוכי ינא הפיא (8

םיטנופה תא גישהל ןתינ הפיא ,תירבעב טנ-ירפה יפד תא ןוכנ האור אל ינא םא (9
?םינוכנה

בגנ תמר פ"ומ תרגסמב לעופ בגנ תמר תירבדמ תואלקחל םייוסינה זכרמ יתממ (10
?טנ-ירפה יפד לע אצמנה הדימה יפל

.ןיבר חצר ירחא דימ םימיהמ "םלה יערק" - תונומתה תגוצת לש תבותכה המ (11

?"תיכוכז תודובע" - גוחה לש הכירדמה ימ (12

? 21st Century Schoolhouse - טקיורפב םיפתתשמ רפס יתב הזיא (13

?תילגנאב ?תירבעב רקוב הדש ץוביק לע עדימה ףד לש תבותכה המ (14

?תיראלוס היגרנאל רתאל הסינכה ריחמ המ (15

?עבטה תנגהל הרבחה לש רתאה לש תבותכה המ (16

?לארשיב הניטנגרא תורירגש תאצמנ ןכיה (18

?בגנב ריואה גזמ תיזחת המ (19

:ףדב םירכזומ םילעפמ הזיא (20

? http//:ramat-negev.org.il/industry/industry.htm