ינורטקלא ראוד


םיבתכמ חולשל םלועה לכמ םישמתשמל תרשפאמ INTERNET -ה תשר
םוקממ תוינש המכ ךותב םירבוע םיבתכמה .תשרב םירחא םישמתשמל
ינשמ םיאצמנ םה רשאכ םג דחיב דובעל םישנאל םירשפאמו ינשל דחא
תלעב ,תיטרפ ראוד תבית שי תשרב שמתשמ לכל .סונאיקואה לש וידיצ
תשמשמ ראודה תבית .וילא קר ועיגיש םיבתכמ חולשל ןתינו ,העובק תבותכ
אוה ,תשרל רשקתמ שמתשמהש םעפ לכב :שמתשמה לש תיטרפ הריכזמכ םג
המכו ועיגה םישדח םיבתכמ המכ :הביתב ול ישיש ראודה לע העדוה לבקמ
תיטרפה ותביתב רבטצהל םיכישממ םיבתכמה .םש םיאצמנ ןיידע םיבתכמ
שמתשמה .בר ןמז ךשמנ רבדה םא םג ,תשרל רבחתי רשא דע ,שמתשמה לש
סרוקל רזע תרבוח ךותמ) .ארק רבכש םינשי םיבתכמ קוחמל יתמ רחוב
.("תינונס" עדימה תכרעמ תאצוהב ,INTERNET -ה אשונב

איה הנכותה .UNIX תפשמ תרוזגה ינורטקלא ראוד תנכות איה PINE
תויסיסב תודוקפ טעמו הלש הנבמה תא םידמולשמ ךא ,טעמ תבכרומ
.הלעפהל הוטשפ איה

ןורתיה .תירבעב ינורטקלא ארוד לש האירקו הביתכ תרשפאמ PINE
הרקמב) תרשה יבג לע רמשנ ראודה לכש אוה וז הנכות לש לודגה
תולקב ןתינו (תירוזיאה הצעומב INTERNET -ה תרש יבג לע ונלש
.םלועב אוהש בשחמ לכמ (TELNET תנכות תועצמאב) וילא תשגל

?בגנ תמר FREENET-ב PINE-ל םיעיגמ ךיא

TCPMAN תועצמאב תרושקתל םירבחתמ *
שמתשהל םיצילממ ונא .הצעומב טנרטניאה תרש תא TELNET -ב םירשקתמ *
:איה תרשה תבותכ .TELNET-ב תורשקתהה םשל EWAN תנכות
ramat-negev.org.il
( PASSWORD -ו LOGIN) שרדנכ הסינכה תואמססב םישמתשמ *
:םילבקמ ךסמה לע *

login :hannah
Password:
Last login :Sat Dec 28 17:25:52 from p126.ramat-negev
- Welcome to the Ramat-Negev Freenet -
You have new mail
pine email handler
pico edit files
lynx www in text mode
>

.הנכותה לש ישארה ךסמה תא םיעיגמו PINE םידילקמ הז בלשב *
:ב אצמנ PINE תנכותל טרופמ ךירדמ

/http//:www.washington.edu:1180/pine/user-guide

:םכתויחונל , PINE לש תונוכת רפסמ וטרופי וז תרגסמב

ראוד תאירק *
בתכמ תביתכ *
בתכמל הבושת תביתכ *
המיתח תנכה *
תירבעב הכימת *
םיבתכמ קויתו ןוימ *
תובותכ רפס תנכה *

לא ונפ אנא - PINE לש תופסונ תויצקנופל הכרדה יפד תנכהב ךרוצ שיו הדימב
hannah@ramat-negev.org.il :ןויס הנח