?בתכמ םיבתוכ דציכ


,COMPOSE( C) הדוקפב שמתשהל ךילע שדח בתכמ רבחל ידכ
תא האיבמ וז הדוקפב שומיש :PINE לש ישארה ךסמה ךותמ
:בתכמ תביתכל תינבת ךסמהTo:
Cc:
Attchmnt:
Subject:
------ Message Text ------


^G Get help^X Send^R Rich Hdr^Y PrvPg/Top ^K Cut Line^O Postpone
^C cancel^D del Char^J Attach^V NxtPg/End^U UnDel Line^T To AddrBk


CC: הרושב תילגנאב - ינורטקלאה ראודה תבותכ תא בותכ :TO הרושב
ןיא) בתכמה לש םיקתעה חולשל הצור התא ןהילא תובותכה תא בותכ
(וז הרוש אלמל הבוח

ןהניב תודרפומה ,תובותכ לש בר רפסמ בותכל רשפא CC-ו TO תורושב
רפס" ךותב) "תובותכ תמישר" ןיכהל רשפא .חוור אללו ,קיספב
.וללה תורושה תחאב תובותכה תמישר לש המש תא בותכלו ,("תובותכה

וילע תרשה יבג לע ”תחראתמ“ ותבותכ םגש שמתשמ לא בתוכ התא םא
לש תונובשחה לכ .(USER) שמתשמה םש תא בותכל קיפסמ ,בתוכ התא
םלוכ ,ןכלו ,הצעומה לש תרשה לע ”םיחראתמ“ FREENET -ה ישמתשמ
:ב םימיתסמ

ramat-negev.org.il

הז םש ההזי תרשה ,david שמתשמה םש תא TO :הרושב םיבתוכ םא
:םילשיו ,תיטאמוטוא

David Lloyd< davidl@dune.ramat-negev.org.il>

םישמתשמ הקיר ,ללכ ךרדב ,םיריאשמ ATTACHMENT :הרושה תא
יכמסמ לשמל) םיחפסנכ םיכמסמ ינורטקלאה ראודל םיפרצמ רשאכ הב
.( WORD

ךבתכמ לש טסקטה תא בתכמה לש אשונה תא םושר SUBJECT :הרושב
הרושל תחתמ ,בתכמה ףוגב בותכ

------ Message Text-----

ךותמ ליעפהל רשפאש תודוקפ םע תורוש יתש תואצמנ ךסמה תיתחתב
.הז ךסמ

תירבעב בתכמ רוביחל

ףוגב .תילגנאב בותכ - תרתוכה לש תורושה תא - ^B הדוקפב שמתשה -
הביתכ ךל רשפאיו ךסמה ןימיל ,תיטאמוטוא ,ןמסה רובעי - בתכמה
.תירבעב

תרשפאמ ,הצעומב תרשה יבג לע תנקתומה PINE תנכות !בל םיש
אורקל לכות יכ חיטבמ הז ןיא לבא .תירבעה הפשב הביתכו האירק
אורקל לכוי דחא לכש חוטב אל םגו ךילא בתכיש תירבעב בתכמ לכ
.ןאכ שקה - תשרב תירבע לע דוע דומלל .תירבעב תבתכש בתכמה תא

בתכמה חולשמל

. Y -ב הנע ךכ רחאו ^X הדוקפב שמתשה -