רפס יתב ילהנמל בתכמ - לוכשאה תוליעפ לע רבסהס"שת תבטב ד"כ
2000 ראוניב 2

דובכל
_________________
_________________
_________________
_________________


,בר םולש

רפסה תיב ךוייש אשונב םכילא רלקומש היבצ 'בגה לש הבתכמל ךשמהב
התמקה לע עידוהל החמש ינא ,בושקית יאשונב הכימת ךרוצל לוכשאל
לש תוליעפה תא זכרת ןויס הנח .תבשקותמ םיזכרו םירומ תליהק לש
בושקתה לש העמטהה ךילהת תא ליבוי דיול דיודו ,רפסה יתב לוכשא
.רפסה יתבב

2-3 ןכו רפסה יתב לש בושחמה יזכר וז תוליעפב ףתתשהל םינמזומ
.בושקת תוכמתנ תוינכת םהידימלת םע םיליעפמה רפס תיב לכמ םירומ
:םה הז לוכשא לש תוליעפב ףתתשהל ונמזוהש רפסה יתב
םחורי ,ריפס טרוא ס"יב .1
ןומר הפצמ ,בגשמ ס"יב .2
ןומר הפצמ ,לא-הפצמ ס"יב .3
ןומר הפצמ ,ןומר ס"ב .4
הנומיד ,ןמלפא ס"יב .5
הנומיד ,ןמניז ס"יב .6
הנומיד ,ןמהיל ס"יב .7
רקוב הדש תשרדמ ,יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס"היב .8
רקוב הדש תשרדמ ,ןיצ ס"יב .9
הדש יבאשמ ,םיבאשמ ס"יב .10

:םיאבה םיביכרמה תא לולכת תבשקותמה הליהקה לש תוליעפה
םימורופ ונבי ,רתא חתפי) טנרטניאה תועצמאב תבשקותמ תוליעפ .א
(ינורטקלא ראודב ןויד תוצובקו םיטאצ ולעפויו
תא וכזיש תועש 28 כ"ס) דחא לכ תועש 4 ינב ,םישגפמ 7 ןב סרוק .ב
לש תויונמוימה תא ושכרי םירומה ובש (תומלתשה לומגב םיפתתשמה
.טנרטניאה תועצמאב הדימל/הארוהו תרושקת
ואציש "בגנה" אשונב הארוה יעצמאו תוינכת לש חותיפב קוסענ .ג
הדיחיל ובצועי דחיו םינושה רפסה יתב לש םיידוחייה םיכרצה ךותמ
.תחא דומיל
םאתהב ,תוירפס תיב תורגסמב הדובע יתווצל תוכרדה ומייקתי .ד
.םהלש הדובעה תינכתלו םיירפס תיבה םיתווצה לש תושקבל

:סרוקה לש ינושארה הנבמל העצה ןלהל
םוקמו תועש השיגפה אשונ עובשב םוי ךיראת 'סמ שגפמ
ומייקתי םישגפמה לכ
תועשה ןיב
תדבעמב 16:00=19:00
ןיצ ס"יב לש םיבשחמה
רקוב הדש תשרדמב
םיכרצ םואת ,תורכה
גשומה תרדגה ,תויפצו
תדמול הליהק
א 30.1.2000 1
טנרטניאה תרכה
טווינו השילג –
תויכוניח תוינכת תא
ב 28.2.2000 2
טנרטניאב תרושקת
ראוד –
,םימורופ ,ינורטקלא
ןויד תוצובק
ג 28.3.2000 3
,טנרטניאב עדימ שופיח
יעונמב םכח שומיש
שופיח
ה 27.4.2000 4
םיבשקותמ םיטקיורפ
תורכה ,טנרטניאב
ןונכתו
ג 30.5.2000 5
רקח תביבסכ טנרטניאה ד 14.6.2000 6
לש הגצהו ןונכת
םיירפס תיב םיטקיורפ
א"סשתל
א 2.7.2000 7

םיכרצל םאתהב הנושארה השיגפב השעי סרוקה לש יפוסה בוציעה
.םיפתתשמה לש תויפצלו

:תורהבהב ךרוצ םכל שיו הדימב רשק יתיא רוציל םינמזומ םתא
84990 ןוירוג-ןב תשרדמ בושקתה זכרמ ,ןויס הנח
07-6535335 תיבב ,07-6532897 הדובעב ןופלט
hannah@boker.org.il ינורטקלא ראוד
ICQ: 7643050ה כ ר ב ב


ןויס הנח
ףועמ תכרעמל הרזח