תויפיצ םואת :1 רפסמ השיגפ

?לע עדוי ינא המ

ריכמ אל רוזעל ןכומו ריכמ
םירחאל
עובק שמתשמו ריכמ ריכמ הז לע יתעמש .
. . . . . WORD
. . . . . EXCEL
. . . . . POWER-POINT
. . . . . טנרטניאב השילג
. . . . . םירתא לש הינב
. . . . . טנרטניאב עדימ שופיח
. . . . . ינורטקלא ראוד
. . . . . ןויד תוצובק
. . . . . םימורופ
. . . . . (טאצ) תמא ןמזב החיש
. . . . . ICQ
. . . . . םירתא לש הרכה
טנרטניאב םייכוניח
. . . . . בשחמ תועצמאב הארוה
. . . . . תועצמאב הארוה
טנרטניאהףועמ תכרעמל הרזח