תוחרזאב אשונ לש דוביעל אמגוד - 3 'סמ השיגפ

לארשיב חרזאהו םדאה תויוכז

:דוביעו ןויער
ןומר הפצמ םולשה ס"יב ,ןודד דוד
רקוב הדש תשרדמ ,בושקתה זכרמ ,ןויס הנח

:ןושאר בלש
"לארשיב חרזאהו םדאה תויוכז" אשונב חתפמ יגשומ תרכה

:םיחנמ תונורקע
םידומילה תינכתמ אשונ.1

הרבחה לש םינוש םירזגמב רפס יתבב ליבקמב הארוה/דומיל.2
(יזורד ,ינוליח ,יתד ,יברע) תילארשיה

:הדימלה תא תוחנמ תולאש .3
תונמא לע םותחל תינוביר/תיטרקומד הנידמ ןוכנל תאצומ עודמ -
?תוימואלניב
?תונמאה רורשיא תובקעב לארשי לש דוסיה יקוח ונתשה םאה -

:הדימלל תורוקמו םיגשומ

תסנכה רתא :היטרקומד
תודהי
תואמצעה תליגמ רתא :תואמצעה תליגמ
לארשי תנידמ לש דוסיה יקוח :דוסי יקוח ,םיקוח
הקוחה רתא :הקוח
םיטפשמה דרשמ לש רתאה ,לארשיב תטפושה תושרה רתא :צ"גב
(תילגנאב) (תירבעב) חרזאה תויוכז תרהצה :תוימואלניב תונמא
דוסי יקוחל תופסות


:ינש בלש
?לארשיב ןאולמב תומשוימ תוימואלניבה תונמאה םאה

:םיחנמ תונורקע
.םיחתמ תחפומ חיש וד םויקל יעצמאכ קוחרמ הדימל .1
םינוש תומוקמב םידימלת לש אתווצב דומיל רשפאת קוחרמ הדימל .2
.םינושה תומוקמב םויה רדסבו קחרמב תולת אלב

:הדימלה ךילהת
.םינוש םירזגמב רפס יתבב םידימלת לש םימורופב ןויד
ןכו םתנומאלו םכרדל םאתהב ןהילא וסחייתיו תויגוס ולעי םידימלת
םירחא םילעמש תולאשלו תויגוסל וסחייתי


:ישילש בלש
?םלועב תויטרקומד תוצראב תומשוימ תוימואלניב תונמא םאה

:םיחנמ תונורקע
בתכב םמצע תא עיבהל ודמלי םידימלתה .1
םידמלנה םיאשונו םייעוצקמ םירומ ובלושי הדימלה ךילהתב .2
םינוש תעד ימוחת תרגסמב
תונלבוס לש וליג ךותמו הלועפ ףותישב דובעל ודמלי םידימלתה .3
םהלשמ תונוש תועד ילעבל

:הדימלה ךילהת
.םינושה רפסה יתבמ םידימלת םיפתוש םהבש תוצובק לש ףתושמ דומיל
,םימורופ ,תוחיש) םייטנרטניאה םילכה תועצמאב םייקתי דומילה
םה ןתוא תוצראב םישנא םע םגו ןמצע ןיבל םניב (ינורטקלא ראוד
תועצמאב םהלש הנקסמה תא וגיצי תוצובקה הדימלה םוכיסב .םידמול
.טנרטניאב רתא לש הינב


:יעיבר בלש
?לארשיב תיחרזא הכפהמ היופצ םאה

:םיחנמ תונורקע
הדימלה ךלהמב ורצי םידימלתהש (הדימלה ירצות) םירמוחב שומיש .1
.תוצובקב הדימלה ירצות ךותמ םידימלתה לש ףתושמ דומילו רנימס .2

.םהלש םינועיטה תא וגיצי הדימלה ךלהמב רקחמ ועציבש םידימלתה .3

:הדימלה ךילהת
טנרטניאה תשרב בצוהו הדימלה ךלהמב רצונש עדימבו םירמוחב שומיש


:(תינכתב ןויע רחאלו השיגפה ךלהמב) ןוידל םיאשונ
?ונשדיח המ .1
?תרושקתה לש המורתה יהמ .2
?טנרטניאה לש ףסומה ךרעה המ .3
?טנרטניאה לש (ודיקפת) ומוקמ המ .4
?לוכי הרומ לכ םאה ?ךכ דמלל ידכ הרומ ךירצש הרשכהה יהמ .5
?גוס הזיאמ ?הכימת/הכרדה/היחנה בייחמ וז ךרדב דומילה םאה .6


:םירתא
:היטרקומדל ילארשיה ןוכמה
תודסומ קוזיחב עייסל הרטמב םקוהש יטילופ-א יאמצע רקחמ ןוכמ
.היכרע שוביגו ץראב היטרקומדה

:םידלי תנגהל םיחרזא
םידלי תנגהל קוח עובקל םינינועמה םיחרזא לש תירוביצ תונגראתה

(תילגנאב) :טנ-טפשמ
םירתאלו םיקוחל תוינפה .ילארשיה קוחה לע בר עדימ ליכמה רתא
םייטנוולר

:םדא תויוכז 20
רתויב תובושחהו תוטלובה ןמ םדא תויוכז םירשעל תורדגהו םירבסה


:םייכוניח םיטקיורפ
היטרקומדל חתפמה – חרזאהו םדאה תויוכז
םיטקפסאב לארשיב חרזאהו םדאה תויוכז דומילב קסועה טקיורפ
תורושקה ןויד תוצובק ,קוח תועצה ,םירבסה ליכמ רתאה .םינוש
.תיתצובק תוליעפו טקיורפב

:ריעצה קקוחמה
יכילהתב םירומו םידימלת בלשל ותרטמש טקיורפ לע עדימ קפסמ רתאה
.םינושה םהידברל הקיקח

:חרזאהו םדאה תויוכז
הדוגאה ףותישב "ביבא" ילאוטריוה רפסה תיב לש םידומיל תינכת
םיאשונ םיגציימה םיקרפ 4 תינכתב .לארשיב חרזאה תויוכזל
,ןויווש ,תויוריח ,םדאה תויוכזל אובמ :םדאה תויוכזב םייזכרמ
.םדאה דובכ

:םילגעמ
תינכתה ."םילג"ו לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה לש םידומיל תינכת
םידימלתל םדאה תויוכז אשונב תויוליעפ לש ןווגמ קפסל הדעונ
ינא :תוסחיתה ילגעמ 5 תינכתב .םהירוהלו םהירומל ,דוסי תותיכב
.תויוברתו םימע ,הנידמו םע ,הליהקה ,החפשמה ,התאו

לארשי תנידמב םיקוח
קוח לע עדימ .תוחרזא אשונב "תינונס" לש תויוליעפו עדימ ירגאמ
.דועו םימס ,חרזאהו םדאה תויוכז ,תובשה

:דבכל הבוחהו דובכל תוכזה
תוברתהו ךוניחה דרשמ לש ,אשונב תורימא לש טקל

:ץ"מוא טקיורפ
.יכרע ךוניחל להנמהו ןוטלשה תוכיאל העונתה ,ח"טמ לש טקיורפ
רתא םע תוברועמו היטרקומד לש הליעפ רקח תדימל תבלשמ תינכתה
.טנרטניאב

:הריעצ תסנכ
.תילאוטקא תיעובש תוליעפ ללוכה ח"טמ לש טקיורפ

:לארשי תנידמב םיקוח
קוח לע עדימ .תוחרזא אשונב "תינונס" לש תויוליעפו עדימ ירגאמ
דועו םימס ,חרזאהו םדאה תויוכז ,תובשה


הנמאו הזוח ,ןונקת :אשונב היחנה יפד
םידומילה תנש תארקל תוכרעה ימיב ןיצ ס"יב תורומ תומלתשהל ןכוה
ס"שת
ןויס הנח י"ע
רקוב הדש תשרדמ ,בושקתה זכרמ
הדרוהל WORD ץבוק
ףועמ תכרעמל הרזח